Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bruk av DEHP som mykner i gummimateriale

Tittel

Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2019/1845 av 8. august 2019 om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg III til europaparlaments og rådsdirektiv 2011/65/EU med hensyn til unntak for bruk av bis(2-etylheksyl)-ftalate (DEHP) i visse gummikomponenter i motorsystemer

Commission Delegated Directive (EU) 2019/1845 of 8 August 2019 amending, for the purposes of adapting to scientific and technical progress, Annex III to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards an exemption for bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) in certain rubber components used in engine systems

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 13.2.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.2.2020)

Sammendrag av innhold
I direktiv 2011/65/EU (omtalt som RoHS 2) fastsettes regler om begrensning av visse farlige stoffer, herunder bly, i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter). Vedlegg III i direktiv 2011/65/EU omfatter stoffer som er unntatt fra restriksjoner i hht 4(1) i direktiv 2011/65/EU.

Kommisjonen har mottatt søknad om unntak til vedlegg III vedrørende bruk av DEHP som mykner i gummimateriale for å oppnå fleksibilitet..

Gummikomponentene brukes som fleksible forbindelser mellom deler av motorsystemer og sikrer forebygging av lekkasje, forsegling av motordeler og beskyttelse mot vibrasjon eller smuss og væsker i motorenes levetid. For tiden finnes det ingen DEHP-frie alternativer tilgjengelig på markedet som vil gi tilstrekkelig grad av pålitelighet for applikasjoner i motorer hvor blant annet spesielle egenskaper som motstand mot kontaktmateriale (f.eks. drivstoff, smøremiddel, kjølevæsker, gasser eller smuss ), temperatur og vibrasjon er påkrevd.

Siden det ikke fins gode alternativer som er tilgjengelige på markedet og det er behov for mer tid til å finne alternativer, er unntaket berettiget. Det gis derfor unntak for DEHP til bruk i det nevnte spesifikke bruksområdet, kategori 11 med utløpsfrist 21.juli 2024.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Direktiv 2011/65/EU ble innlemmet i EØS-avtalen i 2013 og gjennomført i norsk rett ved forskrift av 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endringer i produktforskriften.

Vedlegg III i direktiv 2011/65/EU er gjennomført i produktforskriften, Vedlegg til kapittel 2a, Vedlegg 1 "Bruksområder som er unntatt fra forbudet i §2a-3". Gjennomføring av direktivet vil medføre et nytt unntak nr. 43 i vedlegg 1.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å medføre vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser utover arbeidet med gjennomføringsforskrift.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Dokumenter om kommende/nye endringer i det aktuelle regelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge deltar aktivt i det pågående arbeidet i EU knyttet til dette regelverket, herunder deltakelse i RoHS 2 Delegated Acts Expert Group og med faglige innspill til utvikling av regelverket. Norge har gjennom hele prosessen i arbeidet med RoHS 2 gitt innspill og kommentarer. Norge gir også innspill og kommentarer når unntak fra RoHS 2 diskuteres og er på høring.

Status
Rettsakten tatt inn i norsk forskrift 12.2.20

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
08.08.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
08.08.2019
Gjennomføringsfrist i EU
30.04.2020
Anvendelsesdato i EU
01.05.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
07.02.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.02.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
12.02.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019L1845
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro