Begrensninger av utslippene av flyktige organiske forbindelser

Tittel

Kommisjonsvedtak 2007/205/EF av 22. mars 2007 om fastsettelse av et felles format for medlemsstatenes første rapport om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/42/EF om begrensning av utslippene av flyktige organiske forbindelser

Commission Decision 2007/205/EC of 22 March 2007 establishing a common format for the first report of Member States on the implementation of Directive 2004/42/EC of the European Parliament and the Council concerning the limitation of emissions of certain volatile organic compunds

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.03.2014)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsbeslutningen omhandler et spørreskjema knyttet til medlemslandenes første rapportering om gjennomføring og oppfølging av direktiv 2004/42 om innholdet av VOC i enkelte maling- og lakkprodukter i perioden 1. januar til 31. desember 2007. Ifølge direktivets art. 7 skal de to første rapportene fra medlemslandene sendes til Kommisjonen senest 18 måneder etter 1.1.2007 og 1.1.2010. Deretter skal det rapporteres med 5 års mellomrom. Norge skal rapportere til ESA. I spørreskjemaet bes medlemslandene blant annet om å rapportere om ansvarlig myndighet, etablering og oppfølging av overvåkingsprogrammet, resultater fra overvåkingsprogrammet, hvordan unntaket i art. 3 nr. 2 for produkter til bruk i virksomheter som omfattes av direktiv 1999/13 om VOC håndteres, og om bruken av unntakstillatelser ved restaurering og vedlikehold av kulturminner. Merknader Kommisjonsbeslutningen er hjemlet i direktiv 2004/42/EF artikkel 7.

Gjeldende norsk regelverk og politikk på området
Norge har gjennomført direktiv 2004/42/EF i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) kapittel 3. SFT rapporterer til ESA.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det antas at de administrative og økonomiske konsekvensene ved oppfylling av Kommisjonsbeslutningen vil bli begrensede. Beslutningen vil verken ha budsjettmessige eller rettslige konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er behandlet iht. skriftlig prosedyre i spesialutvalget for miljø, der berørte departementer er representert, med frist for tilbakemeldinger 12.10.2007.

Vurdering
De opplysningene som må innhentes for å besvare spørreskjemaet omfattes av det som følger av normal oppfølging av produktforskriften. Det er derfor ikke behov for endringer i norsk regelverk som følge av spørreskjemaet. Kommisjonsbeslutningen om rapportering iht. direktiv 2004/42/EF for perioden 1. januar- 31. desember 2007 anses relevant og akseptabelt.

Status
Kommisjonsbeslutningen ble vedtatt 22. mars 2007.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
22.03.2007
Anvendelsesdato i EU
01.01.2007

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 35, 21.6.2012, p. 359-362
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
14.03.2008
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.03.2008
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.03.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
15.03.2008

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007D0205
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro