Begrensning av bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter

Tittel

Kommisjonsvedtak 2005/717/EF av 13. oktober 2005 om endring i vedlegg til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/95/EF om begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter

Commission Decision 2005/717/EC of 13 October 2005 amending for the purposes of adapting to the technical progress the Annex to Directive 2002/95/EC of the European Parliament and of the Council on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

Siste nytt

Nærmere omtale

Miljøverndepartementets bakgrunnsnotat - desember 2007

Sammendrag av innhold
Elektriske og elektroniske produkter (ee-produkter) inneholder store mengder farlige kjemikalier. Innholdet av kjemikalier i ee-produkter reguleres gjennom bestemmelser i direktiv 2002/95/EF – RoHS-direktivet – Restrictions on Hazardous Substances. Fra 1. juli 2006 trådte det i kraft en bestemmelse om at nye elektriske og elektroniske produkter som slippes på markedet ikke skal inneholde bly, kvikksølv, kadmium, seksverdig krom, polybromerte bifenyler (PBB) og polybromerte difenyletere (PBDE).

Følgende produktkategorier er omfattet: hvitevarer og andre husholdningsapparater, IT- og teleutstyr, forbrukerutstyr (brunevarer), belysningsutstyr og lyskilder, elektrisk og elektronisk verktøy, leketøy og fritids- og sportsutstyr og salgs- og pengeautomater. RoHS-direktivet inneholder bestemmelser som muliggjør unntak for stoffer og bruksområder som er omfattet av direktiv 2002/95/EF. Gjennom vedtak 2005/717/EF unntas den bromerte flammehemmeren deka-BDE i polymere materialer og bly i visse spesifikke bruksområder fra forbudet.

Merknader
Bestemmelsene i direktiv 2002/95/EF er implementert i norsk regelverk gjennom forskrift 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften).

Det har vært stor diskusjon om gyldigheten av Kommisjonens vedtak om å unnta deka-BDE fra forbudet i RoHS-direktivet. På grunn av de sterkt uønskede miljø- og helsevirkningene forbundet med dette stoffet, har Norge, sammen med flere EU-land, jobbet aktivt mot denne beslutningen. Kommisjonsbeslutningen har en klar negativ miljømessig signaleffekt og innebærer et uheldig tilbakeskritt for reguleringen av farlige kjemikalier i produkter. Danmark og Europaparlamentet har anlagt sak mot Kommisjonen med sikte på å få annullert vedtaket, slik at deka-BDE igjen skal omfattes av det opprinnelige forbudet i RoHS-direktivet. Norge har anledning til å hjelpeintervenere for EF-domstolen i alle saker som berører EØS-avtalen, og er en av hjelpeintervenentene til støtte for Europaparlamentet og Danmark. Norge har besluttet å utsette vurderingen av om Norge skal akseptere dette kommisjonsvedtaket. Dette innebærer at Norge har forbud mot deka-BDE i elektriske og elektroniske produkter gjennom bestemmelser i produktforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært til behandling i Spesialutvalget for handelsforenkling der Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Finansdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Samferdselsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet, Helsedepartementet, Post- og teletilsynet og Vegdirektoratet er representert.

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
13.11.2005
Anvendelsesdato i EU
02.11.2005

EØSEFTA/EØS-flagg

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet