Barnesikring av lightere (forlenget gyldighet)

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/61/EU av 5. februar 2014 om forlengelse av gyldigheten av vedtak 2006/502/EF om krav til medlemsstatene om å treffe tiltak for å sikre at det bare markedsføres lightere med barnesikring og at lightere med forvekslingsfare forbys

Commission Implementing Decision 2014/61/EU of 5 February 2014 extending the validity of Decision 2006/502/EC requiring Member States to take measures to ensure that only lighters which are child-resistant are placed on the market and to prohibit the placing on the market of novelty lighters

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.05.2014)

Sammendrag av innhold
Europaparlamentets og rådets direktiv 2001/95/EF av 3. desember 2001 om alminnelig produktsikkerhet (produktsikkerhetsdirektivet) er et horisontalt rammedirektiv, som regulerer sikkerheten ved forbrukerprodukter i EØS-området. Direktivet trådte i kraft 15. januar 2004. Direktivets målsetting er at forbrukerprodukter som er gjort tilgjengelig i EØS-markedet skal være sikre mot helseskadelige virkninger. I direktivets artikkel 13.1 fremgår det at dersom Kommisjonen blir kjent med en alvorlig risiko som visse produkter representerer for forbrukernes helse og sikkerhet i ulike medlemsstater, kan den etter å ha rådspurt medlemsstatene fatte et vedtak på bakgrunn av resultatet av denne rådspørringen, dersom vilkårene i artikkel 13.1 bokstav a)-c) er oppfylt. I henhold til direktivets artikkel 13.2. fremgår det at vedtak det er vist til under artikkel 13.1 "skal gjelde for en periode på ikke mer enn ett år, og kan bekreftes, i henhold til samme fremgangsmåte, for tilleggsperioder på ikke mer enn ett år".

I medhold av artikkel 13.1 fattet Kommisjonen vedtak 2006/502/EF av 11. mai 2006 om å forby engangslightere som ikke er barnesikre og lightere med forvekslingsfare, såkalte "novelty" lightere. Kravet til barnesikring av lightere og forbudet mot lightere med forvekslingsfare gjaldt opprinnelig frem til 11. mai 2007. Kommisjonens intensjon er at Kommisjonsbeslutningen 2006/502/EF er midlertidig i påvente av Den Europeiske Standardiseringsorganisasjonens (CEN) sitt arbeid med endringer i barnesikringsstandarden EN:13869. Gyldighetsperioden for Kommisjonsbeslutning 2006/502/EF er siden blitt forlenget med flere ganger:
Ved Kommisjonsbeslutning 2007/231/EF av 12. april 2007 ble kravet til barnesikring av lightere og forbudet mot lightere med forvekslingsfare forlenget med ett år, og gjaldt frem til 11. mai 2008.
Ved Kommisjonsbeslutning 2008/322/EF av 18. april 2008 ble kravet til barnesikring av lightere og forbudet mot lightere med forvekslingsfare forlenget med ytterligere ett år og gjaldt frem til 11. mai 2009.
Ved Kommisjonsbeslutning 2009/298/EF av 26. mars 2009 ble kravet til barnesikring av lightere og forbudet mot lightere med forvekslingsfare forlenget med ytterligere ett år og gjaldt frem til 11. mai 2010.
Ved Kommisjonsbeslutning 2010/157/EF av 12. mars 2010 ble kravet til barnesikring av lightere og forbudet mot lightere med forvekslingsfare forlenget med ytterligere ett år og gjaldt frem til 11. mai 2011.
Ved Kommisjonsbeslutning 2011/176/EF av 21. mars 2011 ble kravet til barnesikring av lightere og forbudet mot lightere med forvekslingsfare forlenget med ytterligere ett år og gjaldt frem til 11. mai 2012.
Ved Kommisjonsbeslutning 2012/53/EF av 27. januar 2012 ble kravet til barnesikring av lightere og forbudet mot lightere med forvekslingsfare forlenget med ytterligere ett år og gjaldt frem til 11. mai 2013.

Ved Kommisjonsbeslutning 2013/113/EU av 1. mars 2013 ble kravet til barnesikring av lightere og forbudet mot lightere med forvekslingsfare forlenget med ytterligere ett år og gjelder frem til 11. mai 2014

Ved foreliggende Kommisjonsbeslutning 2014/61/EU av 5. februar 2014 blir kravet til barnesikring av lightere og forbudet mot lightere med forvekslingsfare forlenget med ytterligere ett år frem til 11. mai 2015.

Forlengelsene henger sammen med at den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN ennå ikke har forbedret barnesikringsstandarden EN:13869.

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vil ikke ha økonomiske eller adminstrative konsekvenser.

Rettslige konsekvenser
Kommisjonsbeslutning 2006/502/EF er gjennomført i norsk rett ved forskrift 21. juni 2007 nr. 79 om krav til barnesikring av lightere og forbud mot lightere med forvekslingsfare. I forskriften er det ikke stilt opp noen tidsbegrensning, slik det er gjort i kommisjonsbeslutningen. Bakgrunnen er at forskriften er tenkt opphevet først når det ikke lenger er behov for kommisjonsbeslutningen. Kommisjonsbeslutning 2014/61/EU om forlengelse av kommisjonsbeslutning 2006/502/EF med krav til lightere nødvendiggjør derfor ikke endringer i norsk regelverk på det nåværende tidspunkt.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er behandlet i Spesialutvalget for handelsforenkling.

Vurdering
Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Kommisjonsbeslutning 2014/61/EU ble vedtatt 5. februar 2014 og kunngjort i Official Journal.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
05.02.2014
Anvendelsesdato i EU
27.02.2014
Opphører å gjelde
11.05.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
12.12.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
13.12.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
13.12.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014D0061
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro