Avvikling av kredittinstitusjoner og visse verdipapirforetak: endringsbestemmelser

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/877 av 20. mai 2019 om endring av forordning (EU) nr. 806/2014 med hensyn til kredittinstitusjoners og verdipapirforetaks tapsabsorberings- og rekapitaliseringskapasitet

Regulation (EU) 2019/877 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 amending Regulation (EU) No 806/2014 as regards loss-absorbing and Recapitalisation Capacity for credit institutions and investment firms

Del av:

Siste nytt

Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 7.6.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.12.2018)

Sammendrag av innhold
Forordningen endrer forordningen om Single Resolution Mechanism (forordning 806/2014 - SRM-forordningen) ved at det inntas regler om samlet tapsabsorberingskapasitet (TLAC) for kredittinstitusjoner og visse verdipapirforetak. Endringene speiler tilsvarende endringer som er foreslått for krisehåndteringsdirektivet (2014/59/EU - BRRD).

Det er krav til globalt systemviktige institutusjoner (G-SII) å ha minimumsnivåer av kapital og andre instrumenter som absorberer tap. Dette kravet, kjent som "Total Loss Absorbent Capacity" eller (TLAC), vil bli integrert i eksisterende MREL-krav (krav til minimumsnivå for nedskrivbare og konvertible forpliktelser) som gjelder for alle banker, og vil styrke EUs evne til å omstrukturere eller avvikle systemviktige institusjoner samtidig som man beskytter finansiell stabilitet og reduserer risikoen for skattebetalerne.

Vurdering
Med unntak av artikkel 95, anses SRM-forordningen ikke EØS-relevant. Artikkel 95 berøres ikke av denne endringsforordningen, og dette forslaget anses derfor heller ikke for å være EØS-relevant.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
23.11.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
20.05.2019
Anvendelsesdato i EU
28.12.2020
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet