Avtale om trygdekoordinering for britiske statsborgere (trianguleringsavtalen)

Tittel

Avtale mellom EU og EØS/EFTA-statene om trygdekoordinering for britiske statsborgere

Agreement between the EU and the EEA EFTA States about social security coordination for United Kingdom nationals

Siste nytt

Lov- og samtykkeproposisjon med pressemelding lagt fram av regjeringen 9.10.2020

Avtalegrunnlag:
Bilateral avtale Norge-EU

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Stortingsprp. 10LS (2020-2021), kap. 7.3)

Generelt om trianguleringsavtalen og utkast til EØS-komitebeslutning

Utmeldingsavtalen mellom EU og Storbritannia regulerer forholdet mellom EU og Storbritannia på samme måte som separasjonsavtalen mellom EØS/EFTA-statene og Storbritannia regulerer forholdet mellom disse partene. Utgangspunktet er at utmeldingsavtalen bare gir rettigheter til britiske statsborgere og unionsborgere, mens separasjonsavtalen mellom EØS/EFTA-statene og bare gir rettigheter til britiske statsborgere og statsborgere av en EØS/EFTA-stat.

For å sikre at personer som har hatt tilknytning til både Storbritannia, en EU-stat og en EØS/EFTA-stat skal beholde opptjente rettigheter til pensjon og uføretrygd og få adgang til medlemskap og opptjening i trygdeordninger i tilflyttingsstaten, fastsetter artikkel 33 i utmeldingsavtalen mellom EU og Storbritannia at bestemmelsene om koordinering av trygderettigheter også skal gjelde for statsborgere fra EØS/EFTA-statene. På samme måte fastsetter artikkel 32 i separasjonsavtalen mellom Storbritannia og EØS/EFTA-statene at bestemmelsene om koordinering av trygderettigheter også skal gjelde for unionsborgere.

En forutsetning for at artikkel 32 i separasjonsavtalen og artikkel 33 i utmeldingsavtalen skal komme til anvendelse, er at det inngås en avtale mellom EU og EØS/EFTA-statene om at rettighetene til britiske statsborgere skal koordineres på samme måte dersom de har hatt tilknytning til både en EU-stat og en EØS/EFTA-stat, jf. separasjonsavtalen artikkel 32 nr. 1 bokstav b og utmeldingsavtalen artikkel 33 nr. 1 bokstav a.

EØS/EFTA-statene har fremforhandlet et utkast til en trianguleringsavtale med EU om britiske borgere som forutsatt i artikkel 32 nr. 1 bokstav b. Trianguleringsavtalen gir de relevante bestemmelsene i utmeldingsavtalen og separasjonsavtalen anvendelse for britiske borgere.

Trianguleringsavtalen med EU gjelder for britiske borgere, og har således ikke direkte betydning for norske borgere. Inngåelse av trianguleringsavtalen er imidlertid en forutsetning for at norske borgere skal få trygderettigheter etter utmeldingsavtalen mellom EU og Storbritannia.

Det legges opp til at avtalen innlemmes i EØS-avtalen ved en EØS-komitébeslutning og tas inn i vedlegg VI til EØS-avtalen. Dette anses som en hensiktsmessig og naturlig løsning, fordi rettighetene som her tilstås britiske borgere er en videreføring av rettigheter de har etter EØS-avtalen i dag. EØS-komiteen skal etter planen fatte en beslutning i løpet av høsten fordi trianguleringsavtalen bør tre i kraft innen utgangen 2020.

Utmeldingsavtalen mellom EU og Storbritannia regulerer forholdet mellom EU og Storbritannia på samme måte som separasjonsavtalen regulerer forholdet mellom EØS/EFTA-statene og Storbritannia. Utgangspunktet er at utmeldingsavtalen bare gir rettigheter til britiske statsborgere og unionsborgere, mens separasjonsavtalen bare gir rettigheter til britiske statsborgere og statsborgere av en EØS/EFTA-stat.

For å sikre at personer som har hatt tilknytning til både Storbritannia, en EU-stat og en EØS/EFTA-stat skal beholde opptjente rettigheter til pensjon og uføretrygd, og få adgang til medlemskap og opptjening i trygdeordninger i tilflyttingsstaten, fastsetter artikkel 33 i utmeldingsavtalen mellom EU og Storbritannia at bestemmelsene om koordinering av trygderettigheter også skal gjelde for statsborgere fra EØS/EFTA-statene. På samme måte fastsetter artikkel 32 i separasjonsavtalen at bestemmelsene om koordinering av trygderettigheter også skal gjelde for unionsborgere.

En forutsetning for at artikkel 32 i separasjonsavtalen og artikkel 33 i utmeldingsavtalen skal komme til anvendelse som beskrevet ovenfor, er at det inngås en avtale mellom EU og EØS/EFTAstatene om at rettighetene til britiske statsborgere skal koordineres på samme måte dersom de har hatt tilknytning til både en EU-stat og en EØS/EFTA-stat. Det er enighet mellom EØS/EFTAstatene og EUs utenrikstjeneste om teksten til trianguleringsavtalen og at avtalen skal inngås som en EØS-komitébeslutning som inntas i vedlegg VI til EØS-avtalen. Beslutningen er bygget på de tilsvarende reglene i utmeldingsavtalen del 2 avdeling III og separasjonsavtalen del 2 avdeling III som er gjengitt ovenfor.

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og sosialdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Samtykkeproposisjon
Dato
09.10.2020
Annen informasjon