Avslag på godkjenning av visse aktive stoffer til bruk i biocidholdige produkter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/227/EU av 24. april 2014 om ikke-godkjenning av visse aktive biocider i henhold til forordning (EU) nr. 528/2012

Commission Implementing Decision 2014/227/EU of 24 April 2014 on the non-approval of certain biocidal active substances pursuant to Regulation (EU) No 528/2012

Siste nytt

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.11.2014)

Sammendrag av innhold
Ved Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/227/EU er det besluttet å ikke godkjenne visse aktive stoffer (biocider) til bruk i biocidprodukter. For de aktuelle stoffene/produkttyper har enten alle deltakerne trukket seg fra vurderingsprogrammet eller den utpekte rapportøren (medlemsstat) har ikke mottatt fullstendig dokumentasjon innen gitt tidsfrist. Kommisjonen har informert medlemsstatene om dette. Denne informasjonen ble også publisert elektronisk. Noen virksomheter tilkjennega innen tidsfristen på tre måneder interesse for å overta oppgavene som ansvarlig søker for de angjeldende stoffer og produkttyper. Imidlertid har ingen av disse virksomhetene i ettertid sendt inn fullstendig dokumentasjon. På bakgrunn av dette godkjennes ikke disse stoffene for bruk i de aktuelle produkttypene i samsvar med artikkel 9 (om godkjenning av et aktivt stoff) i forordning (EU) nr. 528/2012 (biocidforordningen).

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av beslutningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Rettslige konsekvenser
Hovedrettsakten – forordning (EU) nr. 528/2012 er hjemlet i traktatens artikkel 114. Biocidforordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 10. april 2014 nr. 548 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av beslutning 2014/227/EU vil skje ved endring i biocidforskriften (vedlegg 3).

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten behandles i spesialutvalget for handelsforenkling. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt 24. april 2014. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocial Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.03.2014
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
24.04.2014
Anvendelsesdato i EU
15.05.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 13, 14.2.2019, p. 392-394
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.08.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
24.10.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014D0227
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro