Avslag på godkjenning av titandioksid som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/2090 av 25. november 2021 om avslag på godkjenning av titandioksid som tilsetjingsstoff i fôr til alle dyreartar

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/2090 of 25 November 2021 concerning the denial of authorisation of titanium dioxide as a feed additive for all animal species

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 21.6.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.6.2022)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder avslag på godkjenning for fargestoffet titandioksid (TiO2) som tilsetningsstoff som setter farge på fôret til alle dyr. Dette tilsetningsstoffet var godkjent etter gammelt regelverk, og var nå søkt regodkjent etter nytt regelverk. Dette er det samme stoffet som EFSA har vurdert som tilsetningsstoff i mat og konkludert med at det ikke er trygt for folkehelsen. EFSA antar at det samme vil gjelde ved bruk av dette tilsetningsstoffet i fôr. EFSA viser til at stoffet er gentoksisk og det ikke kan utelukkes negative effekter, spesielt for dyr som lever lenge og for forbrukerne. Søker har heller ikke levert data om den spesifikke bruken i fôr. EFSA er derfor ikke i stand til å konkludere. EFSA er også bekymret for de som skal jobbe med dette stoffet.

Godkjenning av fargestoffet titandioksid avslås derfor og må trekkes fra markedet med følgende overgangsperioder:

• Eksisterende lager av titandioksid må tilbaketrekkes fra markedet innen 3 måneder etter denne forordningen trer i kraft.

• Fôrmidler og fôrblandinger hvor titandioksid inngår må tilbaketrekkes fra markedet innen 6 måneder etter denne forordningen trer i kraft.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (fôrtilsetningsstoff-forskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. Titandioksid er et tilsetningsstoff som er på markedet i dag, og som i regodkjenningsprosessen har vist seg at ikke er trygt. Titandioksid var bare godkjent som fargestoff i fôr til hund og katt. Det er estimert at 3 % av kjæledyrfôret på det europeiske markedet inneholder titandioksid. Det er positivt at tilsetningsstoffer som ikke er trygge, trekkes fra markedet. Fargestoffer er heller ikke essensielle tilsetningsstoffer. Det bør derfor ikke være problemer med at dette tilsetningsstoffet ikke lenger kan benyttes.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
23.10.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
25.11.2021
Anvendelsesdato i EU
20.12.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
06.04.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
10.06.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.06.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.06.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
16.06.2022
Anvendes fra i Norge
16.06.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R2090
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro