Avslag på godkjenning av fermenterte valurtblader som basisstoff i plantevernmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/809 av 20. mai 2021 om avslag på godkjenning av fermentert ekstrakt av blader av Symphytum officinale L. (valurt) som basisstoff i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/809 of 20 May 2021 concerning the non-approval of fermented extract from leaves of Symphytum officinale L. (comfrey) as a basic substance in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 9.6.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.6.2021)

Sammendrag av innhold
Fermenterte valurtblader har fått avslag på søknad om godkjenning som basisstoff til benyttelse som plantevernmiddel. Basisstoffet har ikke tidligere vært godkjent.

Avslaget er blant annet begrunnet med at det ikke var tilstrekkelig dokumentert at stoffet ordinært benyttes som en matvare eller til annet relevant formål, noe som er et vilkår for at et stoff kan bli godkjent som basisstoff. I tillegg er valurt kjent for å kunne inneholde gentoksiske og kreftfremkallende komponenter, og konsentrasjonen av slike komponenter i fermenterte valurtblader var ikke tilgjengelig. Det var derfor ikke mulig å konkludere på betydningen av evntuelt innhold av disse komponentene.

Merknader
Basisstoffer er stoffer som kan brukes som plantevernmidler, men som selges for et annet formål, for eksempel som mat. De har lav risiko og kan brukes av alle med noen enkle bruksbegrensninger. I motsetning til andre plantevernmiddel der en må vente på nasjonal godkjenning av et preparat før det kan markedsføres, kan basisstoffer benyttes med én gang.

Rettslige konsekvenser
Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Fermenterte valurtblader har ikke tidligere vært tillatt brukt som plantevernmiddel i Norge.

Stoffet var beregnet på bruk blant annet som repellent ovenfor insekter i fruktrær og grønnsakskulturer.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU. Den ble publisert i Official Journal 21. mai 2021.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
08.04.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
20.05.2021
Anvendelsesdato i EU
10.06.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet