Avslag på godkjenning av 1,3-diklorpropen som aktivt stoff i plantevernmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/740 av 13. mai 2022 om avslag på godkjenning av det aktive stoffet 1,3-diklorpropen i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/740 of 13 May 2022 concerning the non-approval of the active substance 1,3-dichloropropene, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 14.12.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.9.2022)

Sammendrag av innhold
1,3-diklorpropen har fått avslag på søknad om godkjenning som aktivt stoff som kan inngå i plantevernmiddel. Ved vurderingen av stoffet ble det påvist en rekke betenkeligheter, bl.a. i forhold til grunnvann, fugler og pattedyr. I tillegg forelå det ikke tilstrekkelige opplysninger til å fullføre risikovurderinger når det gjaldt påvirkning på både forbrukere, arbeidstakere og andre personer i nærområdet der stoffet ville bli brukt. Tilvirker har derfor nylig meldt at søkanden om godkjenning trekkes. Formelt sett innebærer det at søknaden blir avslått.

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler
Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basissubstanser, D-listen lavrisiko stoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listen endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser
Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
1,3-diklorpropen inngår ikke i plantevernmiddel som er på markedet i Norge.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU. Den ble publisert i Official Journal 16. mai 2022.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dato
13.05.2022
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
13.05.2022
Anvendelsesdato i EU
05.06.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
14.12.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet