Avslag på godkjenning Artemisia absinthium L. som en basisstoff i plantevernmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2015/2046 av 16. november 2015 om avslag på godkjenning av Artemisia absinthium L. som basisstoff i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler

Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2046 of 16 November 2015 concerning the non-approval of Artemisia absinthium L. as a basic substance in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.4.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.12.2015)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gir avslag på søknad om godkjenning av Artemisia vulgaris L (Malurt) som basisstoff. I samsvar med artikkel 23 (3) i forordning (EF) nr. 1107/2009 (innlemmet i EØS-avtalen) mottok kommisjonen en søknad om godkjenning av stoffet som basisstoff. Malurt tilfredstiller kriteriene for matvarer, men malurt som inngår i alkoholholdige drikker har grenseverdier for naturlige forekommende stoffer etter aromaforskriften. Stoffet godkjennes ikke, da det foreløpig ikke er tilstrekkelig informasjon til å vurdere om det oppfyller kravene til basisstoff i forordning (EU) 1107/2009 . Basisstoffer som godkjennes føres opp i liste C i vedlegget til forordning (EU) nr. 540/2011 (innlemmet i EØS-avtalen).

Rettslige konsekvenser
Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Administrative og økonomiske konsekvenser
Det at basisstoffer legges til eller fjernes fra listen, eller at vilkårene for dem endres, kan få betydning både for myndigheter og private i Norge. I motsetning til andre plantevernmiddel der en må vente på nasjonal godkjenning av et preparat før det kan markedsføres kan basisstoffer benyttes med en gang. Ofte er basisstoffer matvarer som en kan finne i den lokale matbutikken.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for handelsforenklinger og funnet relevant og akseptabel

Vurdering
Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten: Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: "Phytopharmaceuticals - Legislation"

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Stoffet har ikke vært søkt eller godkjent som plantevernmiddel i Norge.

Status
Rettsakten er drøftet i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: "Phytopharmaceuticals - Legislation" og vedtatt. Rettsakten ble publisert i Official Journal of the European 17.11.2015. Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
16.11.2015
Anvendelsesdato i EU
07.12.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 39, 21.6.2018, p. 143-144
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.02.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
18.03.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
19.03.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
19.03.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
13.04.2016
Anvendes fra i Norge
13.04.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R2046
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro