Avslag på fornyet godkjenning av tiofanatmetyl som aktivt stoff i plantevernmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1498 av 15. oktober 2020 om ikke å fornye godkjenningen av aktive stoffet tiofanatmetyl i samsvar med europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler og om endring av vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1498 of 15 October 2020 concerning the non-renewal of approval of the active substance thiophanate methyl, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 29.4.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.12.2020)

Sammendrag av innhold
Tiofanatmetyl har tidligere vært godkjent som aktivt stoff som kan inngå i plantevernmiddel. Godkjenningen går ut 31. oktober 2020, og tilvirker søkte derfor om fornyet godkjenning av stoffet.

Stoffet har på ordinær måte blitt vurdert i forhold til mange områder som gjelder ved søknad om regodkjenning av et aktivt stoff. Ved disse vurderingene har det blitt konstatert en rekke betenkeligheter.uten at disse er nærmere redegjort for i forordningen. Konklusjonene fra vurderingsrapporten var klar for sluttbehandling i kommisjonsarbeidsgruppen som har ansvar for denne type saker tidligere i 2020. Tilvirker av stoffet valgte imidlertid i juli i år å trekke søknaden om regodkjenning.

Forordningen fastsetter dermed den formelle avgjørelsen om at stoffet ikke blir regodkjent, og tiofanatmetyl blir med det tatt ut av liste A i forordning (EU) nr. 540/2011. Avviklingsperiode for bruk av plantevernmidler som inneholder tiofanatmetyl som aktivt stoff, skal være avsluttet senest 19. oktober 2021.

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler
Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basissubstanser, D-listen lavrisiko stoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listen endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser
Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av forordningen vil kunne innebære visse utfordringer med syksomsbekjempelse i enkelte plantekulturer da det i disse finnes få alternative preparater på det norske markedet. Den økonomiske konsekvensen av dette er, på det nåværende stadiet og med nåværende kunnskap, vanskelig å anslå størrelsen av. Gjennomføring av forordningen anses forøvrig ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: "Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Tiofanatmetyl inngår som aktivt stoff i plantevernmiddelet Topsin WG som er på markedet i Norge. Topsin WG er godkjent for bekjempelse av soppsykdommer i eple, pære, kirsebær, plomme, kepaløk, purre, kålvekster, prydplanter i veksthus og på friland, samt bartreplanter.

Status
Rettsakten har vært behandlet i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: "Phytopharmaceuticals - Legislation".

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.09.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
15.10.2020
Anvendelsesdato i EU
19.10.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
24.02.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
23.04.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.04.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.04.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.04.2021
Anvendes fra i Norge
26.04.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R1498
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro