Avslag på fornyet godkjenning av klorpyrifos som aktivt stoff i plantevernmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/18 av 10. januar 2020 om å ikke fornye godkjenningen av det aktive stoffet klorpyrifos, i samsvar med europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler og om endring av vedlegg til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/18 of 10 January 2020 concerning the non-renewal of the approval of the active substance chlorpyrifos, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending the Annex to Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.9.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.3.2020)

Sammendrag av innhold
Klorpyrifos har tidligere vært godkjent som aktivt stoff som kan inngå i plantevernmiddel. Godkjenningen går ut 31. januar 2020, og tilvirker har derfor søkt om fornyet godkjenning av stoffet.

Ved revurderingen av klorpyrifos ble det konkludert med at det ikke var mulig å fastsette toksikologiske grenseverdier, og at gentoksisk potensiale ved stoffet ikke kunne utelukkes. Videre er vurdert at stoffet bør klassifiseres som reprotoksisk, basert på mulige effekter på utvikling av nervesystemet hos foster/barn.

Klorpyrifos blir med dette ikke regodkjent som aktivt stoff til bruk i plantevernmidler, og blir dermed tatt ut av liste A i forordning (EU) nr. 540/2011. Avviklingsperioden for preparater som inneholder klorpyrifos skal senest være avsluttet senest 16. april 2020.

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler
Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basissubstanser, D-listen lavrisiko stoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listen endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent. Disse stoffene vil bli vurdert etter kriteriene i 1107/2009.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser
Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i "Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Klorpyrifosinngår ikke i plantevernmiddel som er på markedet i Norge.

Status
Rettsakten er drøftet i "Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation".

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EU



eu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
06.12.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
10.01.2020
Anvendelsesdato i EU
16.01.2020

EØS



EFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
24.06.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
25.09.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.09.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.09.2020

Norge



norge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
28.09.2020
Anvendes fra i Norge
28.09.2020

Lovdata Pro



Lovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R0018
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro