Avslag på fornyet godkjenning av fenamidon som aktivt stoff i plantevernmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1043 av 24. juli 2018 om ikke fornyet godkjenning av det aktive stoffet fenamidon, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1043 of 24 July 2018 concerning the non-renewal of approval of the active substance fenamidone, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market, and amending Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 2.4.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.6.2019)

Sammendrag av innhold
Fenamidon har tidligere vært godkjent som aktivt stoff som kan inngå i plantevernmiddel. Godkjenningen går ut i juli 2019, og tilvirker har derfor søkt om fornyet godkjenning av stoffet.

Ved revurderingen av det aktive stoffet ble det blant annet konstatert at det har gentoksisk potensiale, dvs. kan skade arvestoffet. Det kunne heller ikke settes helsebaserte referanseverdier, og forbrukerrisikoen kunne dermed ikke fastsettes. Videre har stoffet et stort potensial for grunnvannsforurensning. Datamangler gjør at risikovurderingen for ville pattedyr ikke kunne sluttføres, og heller ikke vurdering av risiko for vannlevende organismer av visse metabolitter av stoffet.

Fenamidon blir med denne avgjørelsen tatt ut av liste A i forordning (EU) nr. 540/2011. Avviklingsperioden for preparater som inneholder fenamidon skal senest være avsluttet 14. november 2019.

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler
Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basissubstanser, D-listen lavrisiko stoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listen endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser
Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for Mattilsynet. Fenamidon inngår i plantevernmidler godkjent for bruk i Norge, og som da etter hvert ikke lenger vil være tillatt å bruke. Det finnes imidlertid alternative preparater på markedet, og det forventes ikke at bortfallet av godkjenning av fenamidon vil ha vesentlige konsekvenser for virksomheter som har benyttet preparater som nå mister sin godkjenning.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section "Phytopharmaceuticals - Legislation".

Norge har støttet forslaget om avslag på fornyet godkjenneing særlig på bakgrunn av at gentoksisk potensiale av fenamidon ikke kan utelukkes.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Fenamidon inngår som aktivt stoff i Consento SC 450 og Sereno WG som er på markedet som plantevernmidler i Norge. Preparatene benyttes mot tørråte i potet.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU. Den ble publisert i Official Journal 25. juli 2018.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
19.06.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
24.07.2018
Anvendelsesdato i EU
14.08.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.01.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.03.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.03.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
01.04.2019
Anvendes fra i Norge
01.04.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R1043
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro