Avslag på forlenget godkjenning av etametsulfuronmetyl som aktivt stoff i plantevernmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1281 av 14. september 2020 om ikke fornyet godkjenning av det aktive stoffet etametsulfuronmetyl i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om omsetning av plantevernmidler, og om endring av vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1281 of 14 September 2020 concerning the non-approval of the active substance ethametsulfuron-methyl, in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council concerning the placing of plant protection products on the market

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 14.10.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 1.10.2020)

Sammendrag av innhold
Det aktive stoffet etametsulfuronmetyl ble allerede i 2010 søkt godkjent til bruk som plantevernmiddel. I henhold til forordning (EU) 1107/2009, art. 80, skal en såvidt tidlig søknad behandles i samsvar med bestemmelser i det tidligere rådsdirektiv (EF) 91/414. Søknaden har etter det blitt behandlet etter disse bestemmelsene, men behandlingen har av ulike årsaker aldri blitt fullt ut sluttført. Rettighetseier for dette aktive stoffet har nå i mai 2020. trukket tilbake søknaden om godkjenning av stoffet. Kommisjonen har derfor admnistrativt besluttet at søknaden ikke godkjennes.

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler
Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs tidligere direktiv (EF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basissubstanser, D-listen lavrisiko stoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listen endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser
Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Etametsulfuronmetyl inngår ikke i plantevernmiddel som er på markedet i Norge.

Stoffet var beregnet på ugrasbekjempelse i korn.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU. Den ble publisert i Official Journal 15. september 2020.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
22.07.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
14.09.2020
Anvendelsesdato i EU
05.10.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet