Avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 378/2012 av 3. mai 2012 om avslag på bruk av visse helsepåstander på mat som refererer til redusert sykdomsrisiko og til barns utvikling og helse

Commission Regulation (EU) No 378/2012 of 3 May 2012 refusing to authorise certain health claims made on foods and referring to the reduction of disease risk and to children's development and health

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 18.12.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.1.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten inneholder avgjørelser av fire søknader om bruk av helsepåstander etter artikkel 14 i forordning (EF) nr. 1924/2006 om bruk av ernærings- og helsepåstander på næringsmidler (påstandsforordningen). Søknadene gjelder påstander om redusert sykdomsrisiko og barns utvikling og helse. Alle søknadene avslås. To av helsepåstandene gjelder inntak av ProteQuine®, en blanding av frie aminosyrer, oligopeptider og nukleotider og sammenhengen med redusert risiko for utvikling av forkjølelse, influensa og vond hals. En helsepåstand gjelder sammenhengen mellom bakteriestammene Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus og Streptococcus thermophilus og normalisering av tarmflora. En helsepåstand gjelder inntak av betapalmitat og økt opptak av kalsium.

Alle avgjørelsene er i samsvar med EFSAs uttalelser i sakene.

Påstandsforordningen er oppbygd slik at det må utvikles og vedtas et utfyllende regelverk før bruken av ernærings- og helsepåstander er fullt ut harmonisert. En del av det utfyllende regelverket som skal utvikles med grunnlag i påstandsforordningen, er godkjente helsepåstander etter forordningens artikkel 14. Det er den enkelte virksomhet som sender inn søknader om bruk av helsepåstander etter artikkel 14 i påstandsforordningen til den kompetente myndighet i et medlemsland. Medlemslandene skal så behandle og vurdere søknaden etter de bestemmelsene som fremgår av forordning (EF) nr. 353/2008, før den videresendes EFSA for en vurdering av det vitenskapelige grunnlaget for søknaden. Kommisjonen tar vurderingene fra EFSA i betraktning når søknadene avgjøres. Avgjørelsene forelegges også Rådet/Parlamentet etter regelverksprosedyren med kontroll. Både påstander som innvilges og påstander som avslås vil fremgå av et register som Kommisjonen har opprettet.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Forordningen implementeres i norsk regelverk ved en henvisningsbestemmelse i forskrift 17. februar 2010 nr. 187 om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Virksomhetene: Virksomhetene må ta avslåtte påstander ut av bruk. I EU er det etter ikrafttredelse av forordningen en 6 måneders frist for å ta de påstandene som ikke er godkjent ut av bruk. Avgjørelsen må også implementeres i norsk regelverk før den kan legges til grunn i Norge. Det er usikkert om disse påstandene er i bruk i Norge idag.

Forbrukerne: EFSAs vurdering av de enkelte søknadene gir forbrukerne større trygghet for at de påstandene som er i bruk, er vitenskapelig dokumentert.

Mattilsynet: Tilsyn med bruken av helsepåstander inngår i det ordinære tilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
03.05.2012
Anvendelsesdato i EU
24.05.2012

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 29, 11.5.2017, p. 433-435
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
06.09.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
07.12.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.12.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.12.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Høring publisert
02.07.2012
Høringsfrist
02.10.2012
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.12.2012
Anvendes fra i Norge
11.12.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0378
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro