Avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2018/1556 av 17. oktober 2018 om avslag på helsepåstander om næringsmidler som ikke viser til redusert sykdomsrisiko eller barns utvikling og helse

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1556 of 17 October 2018 refusing to authorise certain health claims made on foods, other than those referring to the reduction of disease risk and to children's development and health

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 2.4.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.5.2019)

Sammendrag av innhold
Denne rettsaken går etter hurtigprosedyren.

Rettsakten gjelder avslag på sju helsepåstander som det er søkt om godkjenning om etter artikkel 13(5) i påstandsforordningen (forordning (EF) nr. 1924/2006). Artikkel 13-påstander er funksjonspåstander som sier noe om et næringsstoff eller et annet stoffs betydning for kroppens vekst, utvikling og funksjoner, psykologiske eller atferdsmessige funksjoner eller reduksjon av kostens energiinnhold.

Det vitenskapelige grunnalget for helsepåstandene er vurdert av "European Food Safety Authority" (EFSA). EFSA har har konkludert med at den vitenskapelige dokumentsjonen som fulgte søknadene om godkjenning av helsepåstandene ikke var tilstrekkelig til å påvise en sammenheng mellom helsepåstandenes ordlyd og virkestoffene. Helsepåstandene oppfyller ikke kravene i påstandsforordningen og er foreslått avvist.

Helsepåstandene som avvises vises i oversikten under.

Avviste helsepåstander (fritt oversatt):

Virkestoff og påstand EFSAs vurdering EFSA referanse
Stablor®, en drikk med definert makro- og mikrosammensetning og med en spesifikk andel aminosyrer (tryptofan til nøytrale aminosyre ratio).
I sammenheng med et godt balansert kosthold og en liten kaloribegrensning bidrar tilsetningen av Stablor® til å redusere visceralt fett blant overvektige eller overvektige personer med abdominalt fett og kardiovaskulære risikofaktorer
EFSA har ikke funnet en årsak-virkning-sammenheng. Q-2016-00319
Curcumin.

Curcumin bidrar til normal funksjon av leddene.

EFSA har ikke funnet en årsak-virkning-sammenheng. Q-2016-00856
En karbohydrat:protein ratio på ≤ 1,8 i sammenheng med et energibegrenset kosthold og vektreduksjon.

Hjelper med å oppnå reduksjon i kroppsvekt og kroppsfett når det konsumeres som en del av et energibegrenset kosthold (<8.336 kJ/ 2000 kcal/dag) i minst 12 uker.

EFSA har ikke funnet en årsak-virkning-sammenheng. Q-2016-00436
Vibigaba (germinated brown rice).

I sammenheng med et energibegrenset kosthold bidrar Vibigaba til vekttap.

EFSA har ikke funnet en årsak-virkning-sammenheng. Q-2017-00032
Vibigaba (germinated brown rice).

Bidrar til vedlikehold av normale blodsukkernivåer.

EFSA har ikke funnet en årsak-virkning-sammenheng. Q-2017-00033
Vibigaba (germinated brown rice).

Bidrar til vedlikehold av normalt blodtrykk.

EFSA har ikke funnet en årsak-virkning-sammenheng. Q-2017-00031
Vibigaba (germinated brown rice).

Bidrar til vedlikehold av normale blodkolesterolnivåer.

EFSA har ikke funnet en årsak-virkning-sammenheng. Q-2017-00030

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen implementeres i norsk regelverk ved en henvisningsbestemmelse i forskrift 17. februar 20110 nr. 187 om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Virksomhetene:
Virksomhetene vil måtte forholde seg til de avslåtte helsepåstandene.

Forbrukerne:
EFSAs vurderinger gir forbrukerne større trygghet for at de helsepsåtandene som er i bruk er vitenskapelig dokumentert og ikke villedende.

Mattilsynet:
Tilsyn ved bruken av helsepåstander inngår i det ordinære tilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble første gang diskutert på SCoPAFF 16. oktober 2017, og utkast til rettsakt ble utdelt på arbeidsgruppemøte for ernærings- og helsepåstander den 11. desember 2017 og etterfølgende til svastemning på SCoPAFF for General Food Law den 16. april 2018. Det var ingen kommentarer fra MS til rettsakten.

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
16.04.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
17.10.2018
Anvendelsesdato i EU
07.11.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
13.02.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.03.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.03.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
30.03.2019
Anvendes fra i Norge
30.03.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R1556
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro