Avriming og avdugging av frontruter til kjøretøy

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 672/2010 av 27. juli 2010 om krav til typegodkjenning av anordninger for avriming og avdugging av frontruter for visse motorkjøretøy og om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 661/2009 om krav til typegodkjenning for generelle sikkerhet av motorkjøretøy, tilhengere til disse samt systemer, komponenter og separate tekniske enheter til slike kjøretøy

Commission Regulation (EU) No 672/2010 of 27 July 2010 concerning type-approval requirements for windscreen defrosting and demisting systems of certain motor vehicles and implementing Regulation (EC) No 661/2009 of the European Parliament and of the Council concerning type-approval requirements for the general safety of motor vehicles, their trailers and systems, components and separate technical units intended therefor

Siste nytt

EØS-komitevedtak 30.3.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.10.2012)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning (EU) nr. 672/2010 gjennomfører europaparlaments- og rådsorordning (EF) nr. 661/2009 som fastlegger generelle bestemmelser for krav om typegodkjenning for den generell sikkerhet for motorkjøretøy, tilhenger til kjøretøy samt systemer, komponenter og separate tekniske enheter til slike kjøretøy. Forordning nr. 661/2009 fastlegger blant annet de grunnleggende bestemmelser for krav til typegodkjenning av motorkjøretøy for så vidt angår avrimings- og -avdugningsanordninger for forruter i bil. Forordning 661/2009 er ennå ikke tatt inn i EØS-avtalen, og er derfor ikke blitt gjort gjeldende i norsk regelverk.*Se oppdatert statusfelt.

Forordning (EF) nr. 661/2009 opphever rådsdirektiv 78/317/EØF av 21. desember 1977 om innbyrdes tilnærmelse av medlemsstatenes lovgivning om avrimnings- og avdugningsanordninger til frontruter i biler. Direktivets fastsatte krav skal videreføres til Kommisjonsforordning (EU) nr. 672/2010 som fastsetter særlige prosedyrer, prøvinger og krav til typegodkjenning av motorkjøretøy for så vidt angår avrimnings- og -avdugningsanordningene. Forordningens krav er hovedsakelig i samsvar med tidligere direktiv, med ett unntak: For å tilpasse kravene den tekniske utvikling har Kommisjonen bestemt at forordningens krav også skal gjelde kjøretøy med annen motorteknologi enn forbrenningsmotor. I praksis vil det si at kravene har blitt tilpasset personbiler med elektrisk eller hybrid drift. Virkeområdet for forordningen svarer imidlertid fortsatt til virkeområdet for direktiv 78/317/EØF og er derfor begrenset til kjøretøy i klasse M1.

Merknader

EF-hjemmel
Kommisjonsforordning (EU) nr. 672/2010 gjennomfører forordning (EF) nr. 661/2009 om krav til typegodkjennelse for den generelle sikkerhet av motorkjøretøy, tilhengere samt systemer, komponenter og separate tekniske enheter til slike kjøretøy. Sistnevnte forordning er truffet under henvisning til traktaten om opprettelsen av Det Europeiske Fellesskap, artikkel 95.

Gjeldende rett (se også punktet "status")
I det norske regelverket er krav til avrimnings- og avdugningsanordninger regulert i forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr av 4. oktober 1994 nr. 918 (kjøretøyforskriften) § 31-3 nr. 4. Bestemmelsen lyder som følger:

"Lukket bil med frontvindu skal ha effektiv defroster. Bil som tilfredsstiller kravene i direktiv 78/317/EØF anses å oppfylle dette."

Norsk gjennomføring
Forordningen medfører som utgangspunkt ingen realitetsendringer i forhold til gjeldende tekniske krav, da den hovedsakelig viderefører tidligere innførte tekniske krav.Forordningen medfører dermed ingen økonomiske konsekvenser for private eller for offentlige myndigheter i Norge. Det faktum at forordningen tilpasser kravene for personbil med elektrisk eller hybrid drift medfører at usikkerheten knyttet til testprosedyrene for slike kjøretøy opphører. Norge stiller seg således positiv til forordningen, da regelverket blir enklere å forholde seg til. Det vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å endre dagens forskriftstekst. Det foreslås å endre kjøretøyforskriften § 31-3 nr. 4, slik at forordning 672/2010 også tas med i henvisningen til EUs rettsakter.

Vurdering
Forordningen vurderes som akseptabel for Norge og relevant etter EØS-avtalen.

Andre opplysninger
Vegdirektoratet har ikke deltatt i arbeidsgrupper i forbindelse med utarbeidelsen av forordningen.

Status
Forordningen ble vedtatt 27. juli 2010, og trådte i kraft i EU 17. juli 2010.

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens møte av 30. mars 2012, beslutning nr. 40/2012. Kjøretøyforskriften ble sommeren 2012 avløst av ny forskrift av 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil. Forskriften trådte i kraft 15. september 2012. Rettsakten er implementert i ny forskrift.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
27.07.2010
Anvendelsesdato i EU
17.07.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 47, 25.8.2016, p. 327-342
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.11.2011
Vedtatt i EØS-komiteen
30.03.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
03.01.2012
Anvendes fra i Norge
03.01.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R0672
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro