Avlsregelverk for husdyr: justering av eksisterende direktiver

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om endring av direktiv 89/608/EØF, 90/425/EØF og 91/496/EØF når det gjelder referanser til zooteknisk regelverk

Proposal for Directive of the European Parliament and of the Council amending Directives 89/608/EEC, 90/425/EEC and 91/496/EEC as regards references to zootechnical legislation

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 14.8.2015

Behandlende organ

Nærmere omtale

[Red. anm.: Forslaget ble trukket av Kommisjonen 20.5.2017]

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.10.2015)

Sammendrag av innhold
Rettsakten fjerner bestemmelser som angår zooteknikk i direktiv 89/608/EEC, direktiv 90/425/EEC og direktiv 91/496/EEC.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Bestemmelsene i den foreslåtte rettsakten medfører behov for endring i EØS-henvisningsfeltet til forskrift 31. desember 1998 nr. 1484 om tilsyn og kontroll ved import og eksport av levende dyr, annet avlsmateriale og animalsk avfall innen EØS, og ved import av levende dyr fra tredjestater.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det forventes ingen økonomiske og administrative konsekvenser som følge av ny rettsakt.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har ikke vært sendt på høring, da den er en direkte konsekvens av at tidligere avlsbestemmelser blir samlet i en forordning. Det er ingen store materielle endringer.

Vurdering
Det er ikke identifisert noen EØS relevante utfordringer (horizonthal challenges) i Kommisjonens forslag til rettsakt. Endringsdirektivet medfører for øvrig kun tekniske endringer, og vil ikke ha noen praktiske konsekvenser.

Status
Forslaget er til behandling i Rådet/Europaparlamentet.

Nøkkelinformasjon

Norge



norge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet