Avfallstransportforordningen: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1234/2014 av 18. november 2014 om endring av vedlegg IIIB, V og VIII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 1013/2006 om grensekryssende forsendelser av avfall

Commission Regulation (EU) No 1234/2014 of 18 November 2014 amending Annexes IIIB, V and VIII to Regulation (EC) No 1013/2006 of the European Parliament and of the Council on shipments of waste

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 9.9.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 07.01.2015)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning (EU) nr. 1234/2014 2014 endrer forordning (EU) nr. 1013/2006 om grensekryssende forsendelser av avfall, som er innlemmet i EØS-avtalen gjennom EØS-komitébeslutning nr. 073/2008 og gjennomført i norsk rett. Endringene gjelder innsetting av to avfallskoder i vedlegg V, del 1, liste B samt sletting av tre avfallskoder i vedlegg IIIB. I tillegg må vedlegg VIII oppdateres slik at det samsvarer med de nylig vedtatte veiledningene på Environmentally Sound Management (ESM, eller miljømessig forsvarlig behandling) av brukt og kassert datautstyr.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen om grenskryssende forsendelse av avfall er vedlegg til kapittel 13 i avfallsforskriften. Dette vedlegget må oppdateres.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det tilkommer ingen økonomiske eller administrative konsekvenser ved denne kommisjonsforordningen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er blitt behandlet ved skriftlig prosedyre i spesialutvalget for miljø, hvor Olje- og energidepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Samferdselsdepartementet, Landsbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten ansees å være relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
18.11.2014
Anvendelsesdato i EU
26.05.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.08.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
25.09.2015
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island (av basisforordning (EU) nr. 660/2014) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.08.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.08.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
14.09.2015
Anvendes fra i Norge
14.09.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R1234
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro