Avfallstransportforordningen: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 413/2010 av 12. mai 2010 som endrer vedlegg III, IV og V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1013/2006 om transport av avfall som følge av endringer vedtatt av OECDs Råd

Commission Regulation (EU) No 413/2010 of 12 May 2010 amending Annexes III, IV and V to Regulation (EC) No 1013/2006 of the European Parliament and of the Council on shipments of waste so as to take account of changes adopted by OECD Council Decision C(2008) 156

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.10.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.5.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer forordning (EF) nr. 1013/2006 om grensekryssende avfallstransporter som er implementert i norsk rett i avfallsforskriften kapittel 13. Det gjøres endringer i vedlegg III, vedlegg IV og vedlegg V til forordning (EF) nr. 1013/2006.

Vedlegg III inneholder liste over avfall underlagt de generelle opplysningskravene i artikkel 18 («grønnlistet avfall»).

Del I av vedlegg III er oppdatert med følgende:
(c) Basel inngang B1030 skal lyde: "Rester som inneholder varmebestandige metaller".

Vedlegg IV inneholder liste over avfall underlagt framgangsmåten med skriftlig forhåndsmelding og tillatelse (avfall på «oransje liste»).

I Del II av vedlegg IV er inngang AA010 erstattet med følgende:
"AA010 261900 Dross, glødeskall og annet avfall fra jern og stål industri"

Vedlegg V inneholder avfall som er underlagt eksportforbudet i artikkel 36.

I liste B i del III av vedlegg V er inngang AA010 erstattet med følgende:
"AA010 261900 Dross, glødeskall og annet avfall fra jern og stål industri"

Merknader
Kommisjonsforordning (EU) nr. 413/2010 er gitt med hjemmel i TEUF art. 175.

Rettsakten har sin opprinnelse i en endring av OECDs regelverk for grensekryssende transport av avfall. Norge har dermed i utgangspunktet påvirkningsmulighet i to omganger, først gjennom arbeidet i OECD og deretter i EU. I slike tilfeller skal det imidlertid mye til for at EU ikke gjennomfører et regelverk de (og Norge) har deltatt i utarbeidelsen av i OECD. Norge er uansett bundet av endringer i OECD-regelverket.

Endringene anses som som marginale, og er vurdert å ikke ha nevneverdig konsekvenser, verken økonomisk eller administrativt.

Endringene er av teknisk art og anses uproblematiske i forhold til norsk miljøpolitikk. Endringene kan heller ikke ventes å ha konsekvenser av betydning for aktører innen grensekryssende transport av avfall.

Rettsakten vil gjennomføres i norsk rett i avfallsforskriften som en del av forordning (EF) nr. 1013/2006 om grensekryssende transport av avfall (transportforordningen). Det anses ikke nødvendig med høring.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten ble behandlet i spesialutvalget for miljø høsten 2010. Det innkom ingen merknader fra utvalgets medlemmer.

Vurdering
Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble behandlet i spesialutvalget for miljø høsten 2010.

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 30. april 2012.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
12.05.2010
Anvendelsesdato i EU
16.05.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 4, 19.1.2017, p. 740-741
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.03.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.10.2012
Anvendes fra i Norge
26.10.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R0413
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro