Avfallseksportforordningen: endringsbestemmelser om eksport til land utenfor OECD

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2022/520 av 31. mars 2022 om endring av forordning (EF) nr. 1418/2007 om eksport for gjenvinning av visse typer avfall oppført i vedlegg III eller IIIA til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1013/2006 til visse stater som OECD-vedtaket om kontroll av grensekryssende transport av avfall ikke får anvendelse på

Commission Regulation (EU) 2022/520 of 31 March 2022 amending Regulation (EC) No 1418/2007 concerning the export for recovery of certain waste listed in Annex III or IIIA to Regulation (EC) No 1013/2006 of the European Parliament and of the Council to certain countries to which the OECD Decision on the control of transboundary movements of wastes does not apply

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 9.12.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.11.2022)

Sammendrag av innhold
Forordning (EF) nr. 1418/2007 har sitt opphav i forordning (EF) nr. 1013/2006 om grensekryssande avfallstransportar (heretter kalla grensekryssforordninga). Grensekryssforordninga har bl.a. føresegner om eksport av avfall til land der OECD sitt vedtak om kontroll med grensekryssande transport av avfall ikkje er gjeldande (heretter kalla "ikkje-OECD-land"). I tråd med artikkel 37 i grensekryssforordninga, skal EU kommisjonen samle inn informasjon og lage oversikt over avfall som er lista opp i vedlegg III og IIIA i grensekryssforordninga, som ikkje-OECD-land kan ta imot og kva kontrollprosedyre dei ønskjer skal bli nytta i mottakarlandet. 

Nyleg vart kommisjonsforordning (EF) nr. 1418/2007 endra gjennom forordning (EU) 2021/1840 den 20. oktober 2021. Det har i ettertid av denne endringa blitt avdekka behov for ytterlegare endringar basert på tilbakemeldingar frå ikkje-OECD land, blant anna India og Moldova. Chile var også oppført uriktig som eit land der OECD vedtaket om grensekryssande transport av avfall ikkje er gjeldande og landet er dermed fjerna frå oversikta i kommisjonsforordning (EF) nr. 1418/2007. Med bakgrunn i nye opplysingar og behov for korrigering av eksisterande informasjon, har EU kommisjonen igjen endra forordning nr. 1418/2007 gjennom kommisjonsforordning (EU) 2022/520 som tredde i kraft den 31. mars 2022. 

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordning (EF) nr. 1418/2007 og seinare endringsforordningar er gjennomført i avfallsforskrifta kapittel 13 om grensekryssande sendingar av avfall. Det er naudsynt å endre avfallsforskrifta kapittel 13 §13-1.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten har ingen vesentlege økonomiske eller administrative konsekvensar.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten vart behandla i spesialutvalet for miljø ved skriftleg prosedyre 2. september 2022. Spesialutvalet fann rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Forslag om å endre avfallsforskrifta kapittel 13 har vore på høyring. Det kom ingen innspel.

Vurdering
Rettsakten er vurdert som EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten endrar forordning (EF) nr. 1418/2007 som er innlemma i EØS-avtalen.

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1418/2007 og tilhøyrande endringsrettsakter gjeld eksport av avfall til tredjestatar. Da forordninga vart innlemma i EØS-avtalen blei det vedlagt ei erklæring til EØS-komiteens avgjerd som seier at «Innlemmingen av disse rettsaktene berører ikke virkeområdet for EØS-avtalen». Seinare endringsrettsakter har vore vurderte som relevante og akseptable for innlemming i EØS-avtalen.

Status
Rettsakten er vedteken i EU og under vurdering i EFTA/EØS.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
31.03.2022
Anvendelsesdato i EU
02.04.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
28.09.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
09.12.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.12.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
10.12.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32022R0520
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro