Avfallsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om rapportering av omfanget av matavfall

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/2000 av 28. november 2019 om fastsettelse av et format for rapportering av data om næringsmiddelavfall og for framlegging av kvalitetskontrollrapporten i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF

Commission Implementing Decision (EU) 2019/2000 of 28 November 2019 laying down a format for reporting of data on food waste and for submission of the quality check report in accordance with Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-komitebeslutningen trer i kraft 1.8.2022 som følge av ratifisering av Norge 22.6.2022 av EØS-komitebeslutning om tilknyttet rettsakt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.10.2021)

Sammendrag av innhold

I henhold til direktivet om endring av rammedirektivet for avfall 2018/851 er medlemslandene forpliktet til å overvåke og evaluere gjennomføringen av forpliktelser til forebyggelse av matavfall. Medlemslandene skal måle omfanget av matavfall på grunnlag av en felles tilnærming og rapportere inn disse dataene til EU-kommisjonen. Mengde matavfall skal rapporteres i henhold til de fem leddene i matkjeden, som angitt i EU-kommisjonens delegerte rettsakt 2019/1597. Målemetodene landene kan benytte er også fastsatt her.

Landene har stor frihet i valg av metoder for datainnsamling om mengder matavfall. EU-kommisjonen ser derfor at det er nødvendig å samle inn detaljerte opplysninger om de metodene landene anvender. Dataene som rapporteres inn skal derfor følges av en kvalitetskontrollrapport. Gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/2000 fastsetter formatet for matavfallsrapporteringen og formatet for kvalitetskontrollrapporten.

Rapporten skal inneholde:

  • Generell informasjon om datainnsamlingen
  • Informasjon om målemetode
  • Beskrivelse av metodene som er brukt for å måle matavfall innenfor rammen av metodene som er gitt i delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2019/1597
  • Informasjon om de datasett som er brukt som grunnlag for eventuell rapportering av frivillige data
  • Beskrivelse av eventuelle metodiske endringer og utfordringer

Formålet med en egen kvalitetssjekkrapport er å:

  • Evaluere metodene som er brukt for måling av matavfall som beskrevet i Vedlegg III og Vedlegg IV til kommisjonsbeslutning (EU) 2019/1597
  • Evaluere kvaliteten på de data som er rapportert på matavfallsmengder
  • Evaluere kvaliteten på datainnsamlingsprosessen, inkludert omfang og validering av administrative datakilder og den statistiske validiteten av undersøkelses-baserte tilnærminger
  • Angi årsaker for signifikante endringer i rapporterte data og sikre pålitelige data

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil ikke medføre rettslige konsekvenser.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Utarbeidelse og innsendelse av årlige rapporter vil gi visse økte administrative konsekvenser. Selve utfyllingen av rapporten og den metodiske redegjørelsen som må utarbeides vil ikke være fullt så ressurskrevende, men er en ny oppgave for miljømyndighetene.

Den nødvendige etableringen av en metodisk tilnærming til den årlige innsamlingen av data og vurderinger av dataenes kvalitet er en mer omfattende oppgave. Dette vil ha større økonomiske og administrative konsekvenser og er vurdert i eget EØS-notat for EU-kommisjonens delegerte rettsakt (EU) 2019/1597. Rapportering av data, samt utarbeidelse av en kvalitetskontrollrapport må skje i sammenheng med dette.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten ble behandlet i SU Miljø ved skriftlig prosedyre (16.6. - 24.6.2020). Rettsakten ble vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er vurdert som EØS-relevant og akseptabel.

Norge er positive til at det er utarbeidet en egen rettsakt som angir formatet for rapporteringen av matavfall. Fleksibiliteten for valg av metode(r) for selve målingene er stor, og det er derfor viktig at de metodiske styrker og svakheter gjøres rede for i forbindelse med rapporteringen.

I Norge har vi en bransjeavtale om reduksjon av matsvinn der det pågår et arbeid for å utvikle en nasjonal rapportering for matsvinn. Her er det kun nyttbar mat (deler av matvaren som kunne vært spist) som er omfattet og det er opp til bransjene selv hvordan de samler inn data. Miljødirektoratet har en koordinerende rolle i sammenstilling av disse dataene, og ser det som en effektiv løsning at vi legger opp til å samle inn data i forbindelse med at det rapporteres under bransjeavtalen til å fange opp det vi skal rapportere videre til EU-kommisjonen. Det skal leveres sektorvise rapporter for året 2020 som til en viss grad sammenfaller med de fem leddene i EU-rapporteringen. Miljødirektoratet ser det som hensiktsmessig å legge disse rapportene til grunn for videre rapportering. Det vil være visse hull der vi ikke har data fra bransjeavtalen, eller disse dataene ikke vil være tilstrekkelige. Her må det mest sannsynlig gjøres en viss tilleggs-innsamling av data for å kunne svare på rapporteringsforpliktelsen.

Rettsakten er diskutert gjennom møter i DG SANTEs «Expert Group on Food loss and Food waste,» hvor Miljødirektoratet har deltatt. KLD og LMD har gitt innspill til utkast ved to anledninger.

Videre har Miljødirektoratet fulgt prosessen med utarbeidelse av rettsakten i DG ENVIs «Expert Group on Waste.»

Den store friheten i valg av metoder kan gjøre det vanskelig å sammenlikne resultater mellom landene. Det kan derfor tenkes at EU-kommisjonen vil gjøre visse vurderinger av metodene på et senere tidspunkt, og ev. prioritere/anbefale at visse metoder skal brukes fremfor andre.

Status

Rettsakten ble publisert i EU-kommisjonens dokumentregister den 28.11.2019.

Rettsakten er en oppfølging av endringer i rammedirektivet for avfall.

Rettsakten er under vurdering av EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
20.11.2019
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
28.11.2019
Anvendelsesdato i EU
22.12.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.09.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
18.03.2022
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge (av direktiv (EU) 2018/851) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.08.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.08.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019D2000
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro