Auksjonsforordningen om utslippskvoter: endringsbestemmelser om elektronisk kjøpsportal utpekt av Tyskland

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1143/2013 av 13. november 2013 som endrer forordning (EU) nr. 1031/2010 om det tidsmessige og administrative forløp av auksjoner over kvoter for utslipp av drivhusgasser og andre sider i forbindelse med slike auksjoner i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF om en ordning for handel med kvoter for drivhussutslipp i Fellesskapet spesielt når det gjelder oppføring av en auksjonsplattform som skal utpekes av Tyskland

Commission Regulation (EU) No 1143/2013 of 13 November 2013 amending Regulation (EU) No 1031/2010 on the timing, administration and other aspects of auctioning of greenhouse gas emission allowances pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council establishing a scheme for greenhouse gas emission allowances trading within the Community in particular to list an auction platform to be appointed by Germany

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 23.09.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.05.2014)

Sammendrag av innhold
I henhold til klimakvotedirektivet (direktiv 2003/87/EF) skal klimakvoter som ikke tildeles vederlagsfritt til de kvotepliktige, selges i kvotemarkedet gjennom auksjonsprinsippet. Klimakvoteauksjoner reguleres gjennom auksjoneringsforordningen (forordning (EU) nr. 1031/2010), som allerede er innlemmet i EØS-avtalen. Kommisjonen vedtok 13. november 2013 en endring av auksjoneringsforordningen. Endringene gjelder først og fremst etablering av en egen tysk auksjonsplattform, hvor det avklares at det er European Energy Exchange (EEX) som skal gjennomføre auksjonene.

I forordningen gis det i tillegg noen tekniske justeringer av auksjoneringsforordningen (forordning (EU) nr. 1031/2010) basert på erfaringene så langt. Dette gjelder blant annet hva som skal gjøres med kvoter som i tilfellet kansellerte auksjoner ikke auksjoneres som planlagt. Når det gjelder kvoter til stasjonære virksomheter foreskriver rettsakten at kvoter som ikke auksjoneres i en kansellert auksjon skal spres utover kommende auksjoner tilsvarende fire ganger så mange auksjoner som ble kansellert. Dersom tre auksjoner etter hverandre blir kansellert, skal de ikke-auksjonerte kvotene dermed spres utover de 12 neste auksjonenene. For kvoter til luftfartsvirksomhetene er regelen tilsvarende, men kvotene skal spres utover kommende auksjoner tilsvarende dobbelt så mange auksjoner som ble kansellert. Rettsakten foreskriver videre at kvotene som skal auksjoneres skal fordeles jevnt utover året, med unntak for august, hvor det bare skal auksjoneres halvparten så mange kvoter som i andre måneder.

Merknader
Norge skal delta i den felleseuropeiske auksjonsplattformen. Etableringen av en egen tysk auksjonsplattform vil således ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge. De øvrige tekniske justeringene i auksjonsforordningen vil heller ikke få økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge. At kvoter som ikke ble auksjonert som planlagt spres over et større antall fremtidige auksjoner kan tvert i mot bidra til å spre prisrisikoen, noe som vil være gunstig for statens inntekter fra auksjonering av klimakvoter.

Rettsakten forventes gjennomført i norsk rett gjennom en henvisning i klimakvoteforskriftens § 8-1.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for miljø på skriftlig prosedyre, der Landbruks- og matdepartementet, Olje- og energidepartementet, Samferdselsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Klima- og miljødepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten endrer en rettsakt som allerede er innlemmet i EØS-avtalen og anses som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt 13. november 2013.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen gjennom EØS-komitébeslutning 102/2014

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
13.11.2013
Anvendelsesdato i EU
17.11.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 18, 7.3.2019, p. 428-434
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.04.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
16.05.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
17.05.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
17.05.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
17.09.2014
Anvendes fra i Norge
17.09.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R1143
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro