Aromaforordningen: forbud mot bruk av aromastoffet N-etyl-(2E,6Z)-nonadienamid i matvarer

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2015/648 av 24. april 2015 om endring i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med hensyn til fjerning av aromastoffet N-etyl-(2E,6Z)-nonadienamid fra EU-listen

Commission Regulation (EU) 2015/648 of 24 April 2015 amending Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of the European Parliament and of the Council as regards removal from the Union list of the flavouring substance of N-Ethyl (2E,6Z)-nonadienamide

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 2.10.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.05.2015)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rettsakten endrer vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 når det gjelder fjerning av aromastoffet N-etyl(2E,6Z)-nonadienamid fra unionslisten.
Del A i unionslisten inneholder et visst antall aromastoffer for hvilke det europeiske mattrygghetsorganet EFSA ennå ikke har avsluttet sin risikovurdering, eller for hvilke EFSA har bedt om at det fremlegges ytterligere vitenskapelige data for å kunne avslutte vurderingen. Når det gjelder det nevnte stoffet N-etyl(2E,6Z)-nonadienamid, har personer som er ansvarlig for å markedsføre dette aromastoffet nå trukket søknaden tilbake. Derfor bør dette aromastoffet utgå fra unionslisten. Del A i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008 bør således endres i overensstemmelse med dette.

Overgangsordninger: Matvarer som inneholder aromastoffet N-etyl(2E,6Z)-nonadienamid (FL. nr. 16.094) og som er lovlig markedsført eller merket innen 6 måneder etter at denne forordningen trer i kraft, men som ikke oppfyller kravene på unionslisten, kan markedsføres inntil datoen for minste holdbarhet eller siste bruksdato. jf. artikkel 2.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring av forskrift av 6. juni 2011 nr. 669 om aroma og næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper til anvendelse i og på næringsmidler (aromaforskriften)

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten antas per i dag ikke å få uforutsette økonomiske konsekvenser for næringen. Det forventes ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
24.04.2015
Anvendelsesdato i EU
15.05.2015
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
25.09.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.09.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.09.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
29.09.2015
Anvendes fra i Norge
29.09.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R0648
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro