Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2015/1102 av 8. juli 2015 om endring i vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 når det gjelder fjerning av visse aromastoffer fra unionslisten

Commission Regulation (EU) 2015/1102 of 8 July 2015 amending Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of the European Parliament and of the Council as regards removal from the Union list of certain flavouring substances

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 10.11.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.8.2015)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rettsakten endrer vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008, som inneholder unionslisten over godkjente aromastoffer og deres bruksbetingelser, når det gjelder fjerning av fem aromastoffer fra unionslisten.

For de fem stoffene 1-metylnaftalen (FL nr. 01.014), furfurylmetyleter (FL nr. 13.052), difurfurylsulfid (FL nr. 13.056), difurfuryleter (FL nr. 13.061) og etylfurfuryleter (FL nr. 13.123), er data ikke blitt fremskaffet innen fristen 30. juni 2014. Derfor bør disse aromastoffet fjernes fra unionslisten.

Overgangsordninger: Matvarer som inneholder de fem nevnte aromastoffene og som er lovlig markedsført eller merket innen 9 måneder etter at denne forordningen trer i kraft, men som ikke oppfyller kravene på unionslisten, kan markedsføres inntil datoen for minste holdbarhet eller siste bruksdato. jf. artikkel 2.

Utkast til rettsakten har vært hørt. Det kom fire innspill, hvor ingen hadde merknader til utkastet til rettsakten.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i forskrift 6. juni 2011 nr. 669 om aroma og næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper til anvendelse i og på næringsmidler (aromaforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten antas per i dag ikke å få uforutsette økonomiske konsekvenser for næringen. Det forventes ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
08.07.2015
Anvendelsesdato i EU
29.07.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.10.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
30.10.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
02.11.2015
Anvendes fra i Norge
02.11.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R1102
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro