Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 246/2014 av 13. mars 2014 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 når det gjelder fjerning av visse aromastoffer fra unionslisten

Commission Regulation (EU) No 246/2014 of 13 March 2014 amending Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of the European Parliament and of the Council as regards removal from the Union list of certain flavouring substances

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 07.11.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.11.2015)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 når det gjelder fjerning av visse aromastoffer fra unionslisten.

Del A i unionslisten inneholder et visst antall aromastoffer for hvilke det europeiske mattrygghetsorganet EFSA ennå ikke har avsluttet sin risikovurdering, eller for hvilke EFSA har bedt om at det fremlegges ytterligere vitenskapelige data for å kunne avslutte vurderingen. Når det gjelder 19 av stoffene, har personer som er ansvarlig for å markedsføre disse aromastoffene nå trukket sine søknader tilbake. Derfor bør disse aromastoffene utgå fra unionslisten. Del A i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1334/2008 bør endres i overensstemmelse med dette.

Aromastoffer som sådan og matvarer med aromastoffer som ikke oppfyller kravene på unionslisten, men som er lovlig markedsført og merket inntil 22. oktober 2014, kan markedsføres inntil datoen for minste holdbarhet eller siste bruksdato, jf. Kommisjonsforordning (EU) nr. 873/2012.

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten antas per i dag ikke å få uforutsette økonomiske konsekvenser for næringen. Det forventes ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring av forskrift 6. juni 2011 nr. 669 om aroma og næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper til anvendelse i og på næringsmidler (aromaforskriften).

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
13.03.2014
Anvendelsesdato i EU
03.04.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 13, 14.2.2019, p. 350-352
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
22.08.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
24.10.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
28.10.2014
Anvendes fra i Norge
28.10.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0246
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro