Aromaforordningen: endringsbestemmelser for bruk av stoffet FL-nr. 16.133 i næringsmidler

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2021/1917 av 3. november 2021 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med hensyn til oppføring av 2-(4-metylfenoksy)-N-(1H-pyrazol-3-yl)-N-(tiofen-2-ylmetyl)acetamid på EU-listen over aromastoffer

Commission Regulation (EU) 2021/1917 of 4 November 2021 amending Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the inclusion of 2-(4-methylphenoxy)-N-(1H-pyrazol-3-yl)-N-(thiophen-2-ylmethyl)acetamide in the Union list of flavourings

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.11.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.8.2021)

Sammendrag av innhold
Europakommisjonen har mottatt søknad om godkjenning av et nytt aromastoff: 2-(4-methylphenoxy)-N-(1H-pyrazol-3-yl)-N-(thiophen-2-ylmethyl)acetamide [FL-nr. 16.133]. Stoffet er en smaksmodifikator og gir en kjølende fornemmelse/følelse. Stoffet er ikke påvist naturlig i planter eller i dyr.

Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) har vurdert stoffet 2-(4-methylphenoxy)-N-(1H-pyrazol-3-yl)-N-(thiophen-2-ylmethyl)acetamide [FL-nr. 16.133]. Stoffet er også vurdert av "The Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives" (JECFA), og er godkjent i blant annet USA, Indonesia og Korea.

Under forutsetning av at stoffet FL-nr. 16.133 ikke eksponeres for lys, har EFSA vurdert at det ikke er knyttet helsefare til inntak av stoffet. Hvis aromastoffet utsettes for lys, kan det imidlertid føre til fototransformasjon av aromastoffet. EFSA mener at det ikke kan ses bort fra at det omdannede produktet kan være genotoksisk. EFSA anbefaler derfor ikke å bruke stoffet i produkter som er klare/gjennomsiktige og ikke til drikkevarer, med unntak av opake produkter som melk og meieriprodukter.

I utkastet til forordning tillates stoffet kun brukt i opake produkter og i opak emballasje.

Det er støtte i EU for å inkludere aromastoffet FL-nr. 16.133: 2-(4-methylphenoxy)-N-(1H-pyrazol-3-yl)-N-(thiophen-2-ylmethyl)acetamide i del A i vedlegg I til Unionslista.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 6. juni 2011 nr. 669 om aroma og næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper til anvendelse i og på næringsmidler (aromaforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for hverken myndigheter, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
EFSA har vurdert stoffet opp mot inntak i forhold til hva det er søkt om. EFSA har ikke knyttet helsefare til inntak av stoffet med de restriksjoner som er gitt med hensyn til lyspåvirkning, og med de mengder som er angitt eller til de produkter det er søkt om. Mattilsynet mener derfor at FL-nr. 16.133: 2-(4-methylphenoxy)-N-(1H-pyrazol-3-yl)-N-(thiophen-2-ylmethyl)acetamide kan oppføres i del A i vedlegg I til Unionslista.

Status
Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
30.07.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
03.11.2021
Anvendelsesdato i EU
24.11.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet