Aromaforordningen: endringsbestemmelser for bruk av stoffet FL-nr. 16.127 i næringsmidler

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2021/1532 av 17. september 2021 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1334/2008 med hensyn til inkludering av 3-(1-((3,5-dimetylisoksazol-4-yl)metyl)-1H-pyrazol-4-yl)-1-(3-hydroksybenzyl)imidazolidin-2,4-dion på EU-listen over aromastoffer

Commission Regulation (EU) 2021/1532 of 17 September 2021 amending Annex I to Regulation (EC) No 1334/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the inclusion of 3-(1-((3,5-dimethylisoxazol-4-yl)methyl)-1H-pyrazol-4-yl)-1-(3-hydroxybenzyl)imidazolidine-2,4-dione in the Union list of flavouring substances

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 13.10.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.9.2021)

Sammendrag av innhold
EFSA har vurdert aromastoffet FL 16.127: 3-(1-((3,5-dimethylisoxazol-4-yl)methyl)-1H-pyrazol-4-yl)-1-(3-hydroxybenzyl)imidazolidine-2,4-dione og har ikke kunnet påvise helsefare knyttet til bruken av aromastoffet i de mengder og til de produkter det er søkt om. Stoffet er en smaksmodifikator og skal endre bitter smak i spesielle matvarekategorier.

EU har inkludert aromastoffet FL 16.127: 3-(1-((3,5-dimethylisoxazol-4-yl)methyl)-1H-pyrazol-4-yl)-1-(3-hydroxybenzyl)imidazolidine-2,4-dione i Unionslista, vedlegg A.

Stoffet kan også brukes som søtstoff. I tillegg blir det også brukt i kosmetikk og rengjøringsprodukter. Det er derfor tatt hensyn til at stoffet kan inntas via andre mulige inntaksveier enn gjennom maten ved å begrense bruk av stoffet som aroma til spesielle matkategorier og med mengdebegrensning.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 6. juni 2011 nr. 669 om aroma og næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper til anvendelse i og på næringsmidler (aromaforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for hverken myndigheter, næringen og/eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
EFSA har vurdert aromastoffet opp mot inntak i forhold til hva det er søkt om. EFSA har ikke knyttet helsefare til inntaket av aromastoffet med de mengder som er angitt eller til de produkter det er søkt om. Mattilsynet mener derfor at FL 16.127: 3-(1-((3,5-dimethylisoxazol-4-yl)methyl)-1H-pyrazol-4-yl)-1-(3-hydroxybenzyl)imidazolidine-2,4-dione kan oppføres i Unionslista, vedlegg A.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
27.05.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
17.09.2021
Anvendelsesdato i EU
30.09.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
13.10.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet