Arbeidsprogram for systematisk undersøkelse av aktive stoffer i biocidprodukter: endringer

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/698 av 3. februar 2017 om endring av delegert forordning (EU) nr. 1062/2014 om arbeidsprogrammet for systematisk undersøkelse av alle eksisterende aktive stoffer som inngår i biocidprodukter nevnt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 528/2012 om tilgjengeliggjøring på markedet og bruk av biocidprodukter

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/698 of 3 February 2017 amending Delegated Regulation (EU) No 1062/2014 on the work programme for the systematic examination of all existing active substances contained in biocidal products referred to in Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council concerning the making available on the market and use of biocidal products

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 4.10.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.10.2017)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) 2017/698 endrer forordning (EU) nr. 1062/2014 om arbeidsprogrammet for biocidaktive stoffer. Vedlegg II (del 1 og 2) til forordning (EU) nr. 1062/2014 inneholder uttømmende lister over eksisterende kombinasjoner av aktivstoff og produkttyper som var omfattet av arbeidsprogrammet per 4. august 2014. Del 1 var en liste over kombinasjoner som var støttet av søknader, mens del 2 var en liste over kombinasjoner som ikke var støttet av søknader. Enhver kunne i henhold til artikkel 14(3) melde interesse for å overta som søker for kombinasjonene i del 2 innen 12 måneder etter at forordningen trådte i kraft. Beslutning (EU) 2016/1950 har konkludert med ikke-godkjenning for de kombinasjoner der ingen hadde meldt sin interesse innen fristen, eller de interesserte ikke oppfylte gitte krav. Forordning (EU) 2017/698 erstatter nå de to listene i vedlegg II med én oppdatert liste over aktivstoff og produkttypekombinasjoner som er del av arbeidsprogrammet for biocider. Kombinasjoner i del 2 der interesse er vist og akseptert er inkludert i denne listen, mens kombinasjoner i del 1 som i tiden etter 4. august 2014 har fått godkjenning eller ikke-godkjenning er slettet siden de ikke lenger er en del av arbeidsprogrammet. I selve forordningsteksten slettes artikkel 14(3) og alle referanser til artikkel 14(3) og del 2 av vedlegg II.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Biocidforordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen i 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved biocidforskriften. Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel av SU H/K. Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt 3. februar 2017. Rettsakten ble publisert i OJ 19. april 2017. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 22. september 2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
08.08.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
03.02.2017
Anvendelsesdato i EU
09.05.2017
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 4, 17.1.2019, p. 138-153
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
14.07.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
22.09.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
23.09.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
23.09.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
29.09.2017
Anvendes fra i Norge
29.09.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0698
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro