Anvendelsesområder for fôrvarer med særlige ernæringsformål (revisjon)

Tittel

Kommisjonsforordning om utarbeidelse (EU) 2020/354 av 4. mars 2020 av en liste som viser bruksområdet for fôr med særlige ernæringsformål og om oppheving av direktiv 2008/38/EF

Commission Regulation (EU) 2020/354 of 4 March 2020 establishing a list of intended uses of feed intended for particular nutritional purposes and repealing Directive 2008/38/EC

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 20.1.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.5.2020)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder endringer i listen over fôr til særlige ernæringsformål (også kalt diettfôr), har som formål hjelpe dyr som har forstyrrelser i eller problemer med fordøyelsen, næringsopptaket eller stoffskifte, og som kan ha nytte av å spise fôr med spesiell næringssammensetning. Forordningens vedlegg er delt inn i to deler. Hvor del A gir generelle bestemmelser, og del B er en oppramsing av tillate diettfôr og ulike krav til disse fôrene.

Oversikt over de ulike kolonnene i forordningens vedlegg del B.

Kolonne Hva Forklaring
1 Særlige ernæringsformål Gir en beskrivelse av hvilken forstyrrelser eller problemer diettfôret skal hjelpe mot.
2 Grunnleggende ernæringsegenskaper Gir en beskrivelse av hvilke næringsstoffer, eller spesiell sammensetning av næringsstoffer, som diettfôret skal inneholde.
3 Dyreart eller kategori dyr Gir hvilke dyr som kan få dette diettfôret, eller kategori dyr eks. melkekyr.
4 Merkeopplysninger Dette er typisk krav til merking av innhold av de næringsstoffene som gir diettfôret egenskapene det har.
5 Anbefalt bruksperiode Angir hvor lenge det er anbefalt at dyret får diettfôret
6 Andre bestemmelser Dette er andre opplysninger det er viktig for forbrukeren å vite om dette fôret. Det kan eks være at fôret må merkes med "Før bruk bør det innhentes uttalelse fra veterinær.”

Her er det gitt en forklaring på alle punktene i vedleggets del A:

1. Det kan være flere grunnleggende ernæringsegenskaper (kolonne 2) som kan brukes til å oppnå det særlige ernæringsformålet (kolonne 1) hvis det står og/eller mellom ernæringsegenskapene. Man må passe på at merkeopplysningene (kolonne 4) er tatt med for alle ernæringsegenskaper. Denne bestemmelsen er ikke endret fra tidligere regelverk.

2. I enkelte tilfeller er det slik at næringsstoffene som er oppgitt i kolonne 2 er angitt med en mengde. Hvis de er det, gjelder toleransegrensene for merking som står i forordning (EU) Nr. 767/2009, vedlegg IV. Toleransegrensene sier noe om hvor stor avvik som tolereres fra deklarerte verdier. Toleransegrensen brukes ved vurdering av om analyseresultater er i samsvar med regelverket. Hvis det ikke er angitt noen toleransegrense, er et avvik på +/- 15% tillat. Denne bestemmelsen er ny.

3. Hvis det brukes tilsetningsstoffer i diettfôret må de, som for alt annet fôr, være godkjent. Denne bestemmelsen er ikke endret fra tidligere regelverk.

4. Hvis det i kolonne 4 er krav om at diettfôret skal merkes med totalinnhold av et tilsetningsstoff, skal dette komme fram under overskriften «Analytiske bestanddeler» i merkingen. Dette punktet er endret fra tidligere regelverk.

5. Alle næringsstoffene som er listet i kolonne 4 skal i merkingen oppgis med en mengde, så lenge det ikke kommer i konflikt med EUs åndsverk regelverk (direktiv 2004/48/EC). Denne bestemmelsen er ny.

6. Innenfor den anbefalte bruksperioden skal det være bedring i forstyrrelsen eller problemet diettfôret skal hjelpe på. Det er mulighet for produsenten å merke med en mer nøyaktig bruksperiode, såfremt bruksperioden ikke er lengre enn den som er angitt i kolonne 5. Denne bestemmelsen er ikke endret fra tidligere regelverk.

7. Hvis et diettfôr skal hjelpe for flere særlige ernæringsformål som er listet i kolonne 1, må det overholde kravene til alle ernæringsformålene. Denne bestemmelsen er ikke endret fra tidligere regelverk.

8. Hvis diettfôret er et tilskuddsfôr, altså at det ikke dekker alle dyrets ernæringsbehov i løpet av en dag, skal det gis veiledning om at man må passe på at dyret får en balansert dagsrasjonen av næringsstoffer fra annet fôr. Denne bestemmelsen er ikke vesentlig endret fra tidligere regelverk.
9. For at et diettfôr skal kunne gis dyret via bolus skal det stå under “Andre bestemmelser” i kolonne 6. Skal en bolus inneholde andre stoffer enn coating, fôrmidler og fôrtilsetningsstoffer må dette være oppgitt. Det er anbefalt at bolus bare gis av veterinær eller en annen kompetent person. Denne bestemmelsen er ny.

10. Nå et diettfôr omsettes som bolus skal næringsstoffene i bolusen gradvis frigis til dyret, og hvis bolusen inneholder tilsetningsstoffer godkjent med størsteinnhold skal diettfôret merkes med hvor mye av hvert tilsetningsstoff som frigis hver dag. Produsenten av bolusen skal kunne vise at den mengden av tilsetningsstoffet som frigis hver dag ikke er høyere enn størsteinnholdet av tilsetningsstoffet i fullfôr. Dette kan vises via publiserte vitenskapelige artikler eller interne studier. Denne bestemmelsen er ny.

11. Det er viktig at dyr som får diettfôr ikke skal få i seg mer av tilsetningsstoffer enn det som er tillat. Så hvis diettfôret er et tilskuddsfôr, hvor innholdet av tilsetningsstoffer overskrider 100 ganger det tillatte størsteinnholdet i fullfôr, kan ikke innholdet overskride størsteinnholdet i fullfôr mer enn 500 ganger. Unntaket er hvis det er snakk om bolus (se punkt 10). Denne bestemmelsen er ny.

Vedleggets del B

Oppføring nr. 10-30 omhandler diettfôr til hund og katt, mens oppføring nr. 50-72 omhandler diettfôr til diverse produksjonsdyr. Regelverket er oppdatert med flere detaljerte krav til ernæringsmessige karakteristikker av diettfôrene (kolonne 2), samt flere krav til merking og bruk. Det er blant annet kommet inn i kolonne 6 om diettfôret kan gis som bolus. Det er kommet til fire nye diettfôr; «Støtte i stressende situasjoner, som vil føre til redusert stress tilhørende oppførsel» (oppføring nr. 30), «Støtte avvenning» (oppføring nr. 53), «Støtte regenerering av hud og tilhørende vev» (oppføring nr. 54) og «Støtte energimetabolismen og muskelfunksjonen ved rabdomyolyse» (oppføring nr. 69).

Overgangsordninger

Rettsakten får anvendelse i EU 25. desember 2020. Diettfôr som var godkjent ifølge direktiv 2008/38/EC, men som ikke er godkjent i det nye regelverket, kan fortsatt omsettes hvis det søkes godkjent innen 25. mars 2021. Diettfôr som er merket ifølge direktiv 2008/38/EC innen 25. mars 2022, kan omsettes til den nåværende beholdningen er brukt opp.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forskrift 23. november 2002 nr. 1290 om fôrvarer, fôrvareforskriften, vedlegg 5 skal oppheves og erstattes av forordning (EU) 2020/354. Vedlegg 5 gjennomfører direktiv 2008/38/EF om fôr for særlige ernæringsformål, diettfôr. Det er artikkel 9 i forordning 767/2009 om merking og omsetning av fôrvarer som sier at det skal etableres en liste over fôr til særlige ernæringsformål. Denne listen har vært etablert i direktiv 2008/38/EF. Direktiv 2008/38/EF erstattes av forordning (EU) 2020/354, og vil nå inngå i Forskrift om merking og omsetning av fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet eller fôrbransjen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Mattilsynet vurderer at regelverksendringen forbedrer kravet til merking av diettfôr med mengder av tilsetningsstoff, og hvilken grense som gjelder for totalinnholdet i fullfôret. Det er også en klargjøring i rettsakten i forhold til hvilke toleransegrenser som bør gjelde hvis avvik i analyseresultat av innholdet i diettfôr. Hovedformålet med slike endringer er å legge til rette for tilstrekkelig informasjon om diettfôr, og fremme at maksimumsgrenser for ulike tilsetningsstoffer overholdes i totalrasjonen til dyra.

Regelverksendringen sikrer tydeliggjøring av krav til merking og bruk av bolus som tildelingsmåte for diettfôr til dyr. Det anbefales at bolus tildeles av veterinær eller annen kompetent person. Videre blir det et nytt krav til produsenter av bolus om å merke og dokumentere hvor mye tilsetningsstoff som frigis hver dag, og at det ikke er høyere enn største innholdet av tilsetningsstoffer i fullfôr. Mattilsynet vurderer dette som viktig for å sikre at dyr som får diettfôr ikke får i seg mer av tilsetningsstoffer enn det som er tillatt.

Det er godkjent fire nye diettfôr, noe som vil være til nytte for virksomheter ved flere valgmuligheter for å ivareta dyrehelse og velferd.

Det er positivt at det er gitt en generøs overgangsperiode slik at produsentene får tid til å tilpasse seg nye krav om merking av diettfôr, og ikke får kostnader med å trykke nye etiketter og å merke om. Det er også positivt at det vil være mulig å omsette allerede produsert fôr slik at det ikke er nødvendig å destruere store mengder fôr som det ikke er knyttet helsefare til.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.09.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
04.03.2020
Anvendelsesdato i EU
25.12.2020
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
13.05.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
11.12.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.12.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
25.12.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.01.2021
Anvendes fra i Norge
18.01.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R0354
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro