Anvendelsesområder for fôrvarer med særlige ernæringsformål: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1123/2014 av 22. oktober 2014 om endring av direktiv 2008/38/EF om utarbeidelse av en liste som viser bruksområdet for fôr med særlige ernæringsformål

Commission Regulation (EU) No 1123/2014 of 22 October 2014 amending Directive 2008/38/EC establishing a list of intended uses of animal feedingstuffs for particular nutritional purposes

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 27.10.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.10.2015)

Sammendrag av innhold
Rettsakten medfører tilføyelser og endringer i vedlegget til direktiv 2008/38/EF, diettfôrdirektivet. Direktivets vedlegg endres etter hvert som nye ernæringsformål godkjennes eller det blir foretatt endringer bestemmelsene om gjeldende godkjente ernæringsformål. Virksomheter som vil omsette diettfôr skal søke Kommisjonen om godkjenning av produktene. En medlemsstat (rapportørland) får oppgaven å vurdere søknaden etter visse kriterier, før den drøftes i SCoPAFF, seksjon Animal Nutrition. Fôrvarer med spesielle ernæringsformål skal ikke medføre fare for folkehelse, dyrehelse eller miljøet, og være effektivt til formålet. I den senere tida er det lagt særlig vekt på at de spesielle ernæringsegenskapen til hvert diettfôr skal være spesifisert, slik at det er tydelig hvilke krav som stilles for at fôrblandingen skal kunne godkjennes til formålet..

Endringene gjelder:

Formålet støtte av hjertefunksjonen ved kronisk hjertesvikt hos hund og katt. Nytt krav er at innholdet av natrium skal være mindre enn 2,6 g/kg fullfôr med vanninnhold 12 % . Diettfôret skal omsettes som fullfôr. Andre bestemmelser er uendret.
Formålet støtte av nyrefunksjonen ved kronisk nyresvikt hos hund og katt. Det er skilt mellom diettfôr til yngre og eldre hunder og til yngre og eldre katter. Til unge hunder er øvre grense for innholdet av fosfor 5g/ kg og for protein 220 g/kg fullfôr. Til yngre katter er grensene 6,2 g fosfor og 320 g protein/kg fullfôr. Til eldre hunder og eldre katter kan fosforabsorbsjonen reduseres ved at det er tilsatt lanthankarbonat-oktahydrat i fullfôret. Anbefalt proteinfordøyelighet i diettfôret til alle målgrupper er 85%. Diettfôret skal omsettes som fullfôr. Andre bestemmelser er uendret.
Formålet begrense kobberopphoping i levra hos hund. Nytt krav er at innholdet av kobber skal være mindre enn 8,8 mg/kg fullfôr med vanninnhold 12%. Diettôret skal omsettes som fullfôr. Andre bestemmelser er uendret.
Formålet reduksjon av jodinnholdet i fôr ved hyperthyroidisme hos katt. Nytt krav er at innholdet av jod skal være mindre enn 0,26 mg/kg fullfôr med vanninnhold 12%. Diettfôret skal omsettes som fullfôr. Andre bestemmelser er uendret.
Formålet stabilisere vann og elektrolyttbalansen for å støtte fysiologisk fordøyelse hos smågris, kalv, lam, kje og føll. Nye krav er spesifisert ved at natrium, kalium og klorider skal være de dominerende elektrolyttene i diettfôret. Bufferkapasiteten skal være minst 60 mmol/l ferdigfôr. Tilsettes bikarbonat eller citrat i fôret, skal det angis. Anbefalt innhold av natrium er 1,7-3,5 mg/kg, kalium 0,4-2,0 g/kg og klorider 1-2,8 g/kg fullfôr. Bruksanvisningen skal inneholde mer detaljerte opplysninger enn før.
Formålet ernæringsmessig rekonvalesens for hund er endret. Det tillates nå at mikroorgaismen Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 10415 kan tilsettes i diettfôr i mengder over 100 ganger tillatt mengde i fullfôr. Navnet på mikroorganismen skal angis ved merking av diettfôret. Mikroorganismen er godkjent som fôrtilsetningsstoff og er ikke genmodifisert. Andre bestemmelser er uendret.
Formålet stabilisere fysiologisk fordøyelse er endret for dyrearter der bruk av tarmstabiliserende stoffer er godkjent. Endringen er en formalitet og sier at tilsetningsstoffer i den funksjonelle gruppen Tarmstabiliserende stoffer stoffer som er re-godkjent kan tilsettes diettfôret på samme betingelser som før. Årsaken er at mange fôrtilsetningsstoffer nå re-godkjennes, slik regelverket krever at skal gjøres etter 10 år.

Det er ingen trygghetsrisiko ved endringene som er fastsatt. Derfor er det gitt en overgangsperiode for bruk av de diettfôrblandingene der kravene er endret. Er de produsert og merket før 12. mai 2015, etter regelverket som gjaldt før forordning (EU) nr. 1123/2014 trådte i kraft, kan diettfôret til matproduserende dyr omsettes til lagervaren er brukt opp. For diettfôret til kjæledyr, skal det være brukt opp innen 12. november 2016.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endring i forskrift 7. november 2002 nr. 1290 om fôrvarer, fôrvareforskriften. Det er del B i vedlegg 5 som endres.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten medfører ingen endringer i Mattilsynets tilsynsaktivitet. Presiseringene som er foretatt i krav til stofflig innhold i ulike diettfôr, gjør at diettfôrindustrien ikke lenger står så fritt i å velge sammensetning av sine produkter. Det er en god forsikring om at diettfôret virkelig tjener formålet. Tidligere var kravet ofte bare "lavt innhold av ....", uten noen tallangivelse. Endringen kan derfor få både praktiske og økonomiske konsekvenser for virksomhetene. At det er gitt en romslig overgangsperiode, der diettfôr som er produsert etter tidligere regelverk før en gitt dato kan brukes opp, er en fordel. De fleste endringene gjelder diettfôr til kjæledyr, og en eventuell økning i fôrpriser som følge av strenger krav til sammensetning av fôret, får neppe store konsekvenser for forbrukerne.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matproduksjon, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Endringer i diettfôrregelverket foregår jevnlig, og det skjer stadig forbedringer. Jo mer presise de særlige ernæringsmessige kravene til fôret er, desto tryggere kan en være på at de tjener formålet. Merkekravene blir også i noen tilfelle skjerpet, slik at forbrukeren i større grad kan velge bevisst. Kjæledyrfôrindustrien er en mektig industri og konkurrerer seg imellom. Med tydeligere krav, vil det bli sunnere konkurranse, til fordel for kjæledyr som trenger diettfôr. Siden det er gitt en overgangsperiode for at lagervare av diettfôr kan brukes opp, er det ingen fare ved å bruke fôret som er i markedet i dag heller. Dette er et ressursvennlig tiltak på alle måter, både praktisk og økonomisk. Overgangsperioden for kjæledyrfôr er lang, siden emballasje og etiketter gjerne produseres for lang tid, og de skal også kunne benyttes framover til ut i 2016.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
22.10.2014
Anvendelsesdato i EU
12.11.2014
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.02.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
20.03.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
21.03.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
21.03.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
05.05.2015
Anvendes fra i Norge
05.05.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R1123
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro