Ansvarsforsikring for motorvogn: endringsbestemmelser om kjøretøyer fra Montenegro og Storbritannia

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1145 av 30. juni 2021 om anvendelse av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/103/EF med hensyn til kontroll av ansvarsforsikring for motorvogner ved bruk av motorvogner som er hjemmehørende i Montenegro og Det forente kongeriket

Commission Implementing Decision (EU) 2021/1145 of 30 June 2021 on the application of Directive 2009/103/EC of the European Parliament and of the Council with regard to checks on insurance against civil liability in respect of the use of motor vehicles normally based in Montenegro and the United Kingdom

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 13.7.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Med hensyn til gyldigt grønt kort eller bevis for, at der er tegnet en grænseforsikring, ved anvendelse af køretøjer, der er hjemmehørende i et tredjeland, betragtes disse i henhold til artikel 8, stk. 1, andet afsnit, i direktiv 2009/103/EF som motorkøretøjer hjemmehørende i Unionen, når de nationale forsikringsbureauer i alle medlemsstaterne hver for sig garanterer, at skadestilfælde forårsaget på deres område ved disse køretøjers kørsel behandles i overensstemmelse med deres nationale regler om lovpligtig ansvarsforsikring.

(2) I medfør af artikel 2 i direktiv 2009/103/EF er anvendelsen af artikel 8 i nævnte direktiv på køretøjer, der er hjemmehørende i et tredjeland, betinget af indgåelsen af en aftale mellem de nationale forsikringsbureauer i medlemsstaterne og de nationale forsikringsbureauer i et sådant tredjeland. Når Kommissionen i snævert samarbejde med medlemsstaterne har fastslået, at en sådan aftale er blevet indgået, bør den desuden, for at artikel 8 i nævnte direktiv kan finde anvendelse på sådanne køretøjer, bestemme datoen for anvendelsen af denne bestemmelse på disse køretøjer og de køretøjsarter, som denne bestemmelse skal finde anvendelse på.

(3) Den 30. maj 2002 indgik de nationale forsikringsbureauer i medlemsstaterne i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og andre associerede stater en aftale, i medfør af hvilken der gives garanti for behandlingen af skadestilfælde på deres område forårsaget af forsikrede eller uforsikrede køretøjer, som er hjemmehørende på de andre kontraherende parters område (»aftalen«).

(4) Den 6. januar 2021 underskrev de nationale forsikringsbureauer i medlemsstaterne samt i Andorra, Bosnien-Hercegovina, Island, Liechtenstein, Norge, Serbien, Schweiz og Det Forenede Kongerige et tillæg til aftalen, således at aftalen omfatter Montenegros nationale forsikringsbureau. I tillægget fastlægges praktiske foranstaltninger til ophævelse af forsikringskontrol af køretøjer, der er hjemmehørende i Montenegro, og som er omfattet af aftalen.

(5) Det nationale forsikringsbureau i Det Forenede Kongerige har undertegnet aftalen af 30. maj 2002. Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union ændrede ikke situationen med hensyn til dets nationale forsikringsbureaus forpligtelser over for de øvrige berørte nationale forsikringsbureauer.

(6) For køretøjer, som er hjemmehørende i Montenegro og Det Forenede Kongerige, er alle betingelser for ophævelse af kontrol af ansvarsforsikring for motorkøretøjer i overensstemmelse med direktiv 2009/103/EF dermed opfyldt —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
30.06.2021
Anvendelsesdato i EU
02.08.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet