Ansvarsforsikring for motorvogn: endringsbestemmelser om kjøretøyer fra Montenegro og Storbritannia

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1145 av 30. juni 2021 om anvendelse av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/103/EF med hensyn til kontroll av ansvarsforsikring for motorvogn som vanligvis er hjemmehørende i Montenegro og Det forente kongerike

Commission Implementing Decision (EU) 2021/1145 of 30 June 2021 on the application of Directive 2009/103/EC of the European Parliament and of the Council with regard to checks on insurance against civil liability in respect of the use of motor vehicles normally based in Montenegro and the United Kingdom

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 8.7.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.11.2021)

Sammendrag av innhold
Beslutningens artikkel 1 bestemmer at EØS-landene skal avstå fra å kontrollere forsikringen til motorvogner fra Montenegro idet de kommer inn i EØS. Etter artikkel 2 skal medlemsstatene avstå fra å kontrollere forsikringen til motorvogner fra Storbritannia når der kommer inn i EØS.

Beslutningen har også som følge at motorvogner hjemmehørende i Montenegro og Storbritannia ikke behøver grønt kort eller grenseforsikringsattest, jf. direktiv 2009/103 artikkel 8.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Siden det ikke følger av norsk rett at slike motorvogner skal kontrolleres for forsikring, er det ikke nødvendig med regelendringer for å gjennomføre artikkel 1 og 2.

Det følger av forskrift om trafikktrygd § 1 tredje ledd nr. 2 at motorvogner hjemmehørende i Montenegro og Storbritannia ikke behøver grønt kort etter at dets nasjonale forsikringsbyrå har tiltrådt avtalen av 30. mai 2002 mellom de nasjonale forsikringsbyråer i medlemsstatene i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet og andre assosierte stater. Heller ikke dette nødvendiggjør derfor regelendringer

Økonomiske og administrative konsekvenser
Siden det må antas å være meget få motorvogner fra Montenegro og Storbritannia som først kommer inn i EØS-området via Norge, legges det til grunn at beslutningen vil ha minimale økonomiske eller adminstrative konsekvenser.

Vurdering
Rettsakten er vurdert som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt 30. juni 2021 og trådte i kraft i EU 2. august 2021.

Nøkkelinformasjon

EU



eu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
30.06.2021
Anvendelsesdato i EU
02.08.2021

EØS



EFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
25.05.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
08.07.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.07.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.07.2022

Norge



norge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata Pro



Lovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021D1145
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro