Ansettelsesvilkår til ledelsen i GNSS Supervisory Authority

Tittel

Forslag til europaparlaments-og rådsforordning om endring av forordning 1321/2004 vedrørende ansettelsesvilkår til ledelsen i GNSS Supervisory Authority

Behandlende organ

Nærmere omtale

Bakgrunn (fra EØS-notatet)

Sammendrag av innhold
Kommisjonens forslag av 13. mai 2005 omhandler endring og harmonisering av reglene om tilsetting og forlengelse av ansettelsestiden for ledende personnell (president, administrerende direktør og underdirektør) i EUs 20 desentraliserte byråer.

De fleste av disse byråene ledes av en administrerende direktør som er ansvarlig overfor et styre. Det eksisterende regelverket for det enkelte byrå regulerer hvordan ansettelse av ledende personell skal skje, hvor lang tjenesteperioden er og vilkårene for om nåværende direktør skal få forlenget sitt mandat.

Kommisjonen har etter undersøkelser funnet ut at det blant EUs byråer er ulik praksis mht. hvordan ansettelse av ledende personell skjer. Kommisjonen foreslår derfor å harmonisere regelverkene. Derved oppnås det lik praksis for ansettelse og forlengelse av tjenestetiden for ledende personell i EUs desentraliserte byråer – med unntak av to byråer som på grunn av deres begrensede varighet ikke har behov for endringen.[1] Endringen innebærer at beslutning om forlengelse av tjenesteperioden for ledende personell skal være basert på en vurdering av innsats og resultater oppnådd i første tjenesteperiode, samt byråets behov for kontinuitet. Videre skal det tas hensyn til byråets plikter og oppgaver i den kommende perioden. Vurderingen av om sittende administrerende direktør og underdirektør skal få forlenget sitt mandat foretas av EU-kommisjonen. Fornyelse av mandatet skal kun skje én gang, og forlengelsen vil være begrenset til 5 år.

Merknader
For Norge har denne endringen av forordningen liten praktisk betydning. Dette fordi Norge på nåværende tidspunkt ikke deltar i GNSS supervisory authoritys styre, og derfor ikke deltar i valget på slikt ledende personell.

Sakkyndige instansers merknader
Forslaget har vært behandlet i spesialutvalget for transport hvor Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Fiskeri- og Kystdepartementet, Miljøverndepartementet og Finansdepartementet, Justisdepartementet, Utenriksdepartementet er representert.

Vurdering
For Norge har denne endringen av forordningen liten praktisk betydning. Dette fordi Norge på nåværende tidspunkt ikke deltar i GNSS supervisory authoritys styre, og derfor ikke deltar i valget på slikt ledende personell.

Konklusjon
Forslaget er EØS-relevant og akseptabelt for inkludering i EØS-avtalen. Forordningen foreslås tatt inn i EØS-avtalen som et samarbeidsområde, jfr. forordning 876/2002 om Galileo Joint Undertaking og forordning 1321/2004 om Galileo Supervisory Authority som er inkludert som samarbeidsområde.

Status
Forslaget skal vedtas gjennom medbestemmelsesprosedyren etter EF-traktatens artikkel 251. (Skriftlig prosedyre.)

Kommisjonen sendte forslaget til Parlamentet og Rådet 13. mai 2005. Første "lesning" i Europaparlamentet ble avsluttet 13. desember 2005 uten foregående debatt. EP vedtok visse substansendringer i Kommisjonens forslag. Kommisjonen godtok ikke endringene. Rådet har ikke fattet noe vedtak i saken.

Status per april 2008 er at forslaget er parkert. Det er ingen bevegelse i prosessen.

[1] The European Agency for Reconstruction og the European Network and Security Agency.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.05.2005

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet