Animalske biprodukter som ikke er bestemt til konsum: endringsbestemmelser om produkter som returneres til Unionen etter nektet innførsel av et tredjeland

Tittel

(Utkast) Kommisjonsforordning om endring av forordning (EU) nr. 142/2011 med hensyn til krav til animalske biprodukter og avledede produkter med opprinnelse i Unionen og som returneres etter avvisning fra en tredjestat

(Draft) Commission Regulation amending Regulation (EU) No 142/2011 as regards requirements for animal by-products and derived products originating from, and returning to, the Union following refusal of entry by a third country

Siste nytt

Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 13.11.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 fastlægges der gennemførelsesforanstaltninger til gennemførelse af de i forordning (EF) nr. 1069/2009 fastsatte folke- og dyresundhedsbestemmelser, som finder anvendelse ved import eller transit af animalske biprodukter og afledte produkter, eller når disse føres i transit gennem Unionen, med henblik på at forebygge og minimere risici for folke- og dyresundheden forårsaget af disse produkter.

(2) I artikel 15 i Rådets direktiv 97/78/EF er der fastsat bestemmelser om den veterinærkontrol, der skal foretages med henblik på at tillade genindførsel af sendinger af produkter med oprindelse i Unionen, der vender tilbage til Unionen, efter at et tredjeland har nægtet indførsel heraf. Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 ophæves og erstattes direktiv 97/78/EF med virkning fra den 14. december 2019.

(3) Ved Kommissionens delegerede forordning (EU) …/… [Publikationskontoret: Indsæt henvisning til C(2019)6749 final] fastlægges der regler for gennemførelsen af særlig offentlig kontrol af sendinger af dyr og varer som omhandlet i artikel 47, stk. 1, litra a)-c), i forordning (EU) 2017/625, som har oprindelse i og vender tilbage til Unionen, efter at et tredjeland har nægtet indførsel heraf, heriblandt animalske biprodukter og afledte produkter.

4) De folke- og dyresundhedsmæssige krav vedrørende indførsel til Unionen af animalske biprodukter og afledte produkter, som har oprindelse i og vender tilbage til Unionen, efter at et tredjeland har nægtet indførsel heraf, bør fastlægges i overensstemmelse med artikel 41 og 42 i forordning (EF) nr. 1069/2009.

(5) Hvis der ikke findes folke- og dyresundhedsmæssige krav med relevans for tilbagesendelse af afviste sendinger af animalske biprodukter og afledte produkter, er disse sendinger omfattet af de generelle importbestemmelser, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1069/2009, og de produktspecifikke krav vedrørende import, der er fastsat i bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011, hvorved det kan forhindres, at visse sendinger med oprindelse i Unionen vender tilbage til Unionen efter afvisning fra et tredjeland, f.eks. på grund af manglende forelæggelse af det produktspecifikke handelsdokument eller sundhedscertifikat, der er påkrævet ved indførsel.

(6) Den dyre- eller folkesundhedsmæssig risiko, der forårsages af animalske biprodukter og afledte produkter med oprindelse i Unionen, er forskellig fra de risici, der forårsages af sådanne produkter med oprindelse i tredjelande. En sending af animalske biprodukter og afledte produkter, som har oprindelse i og vender tilbage til Unionen, efter at tredjelande har nægtet indførsel heraf, behøver derfor ikke at være ledsaget af et handelsdokument, sundhedscertifikat eller i givet fald en erklæring svarende til et standarddokument, standardcertifikat eller en standarderklæring, som for nærværende er fastlagt i henhold til artikel 42, stk. 2, litra d), i forordning (EF) nr. 1069/2009, som påkrævet for sendinger med oprindelse i tredjelande.

(7) Det bør være tilladt at indføre førnævnte sending til Unionen og at sende den til virksomheder eller anlæg, der er godkendt i henhold til artikel 24 i forordning (EF) nr. 1069/2009 for den pågældende kategori og de pågældende typer af animalske biprodukter og afledte produkter, forudsat at den kompetente myndighed i bestemmelseslandet i Unionen har indvilliget i at acceptere sendingen.

(8) Visse sendinger af animalske biprodukter eller afledte produkter, der er bestemt til eksport til tredjelande, kan blive omfattet af kontrol foretaget af en anden kompetent myndighed i Unionen end de myndigheder, som har ansvar for animalske biprodukter og afledte produkter. Hvis den oprindelige plombering er blevet erstattet i forbindelse med en sådan kontrol, bør nummeret på den nye plombering angives på det ledsagende dokument.

(9) For at sikre tilstrækkelig styring af den folke- og dyresundhedsmæssige risiko og af hensyn til retssikkerheden er det derfor nødvendigt at fastsætte betingelser for tilbagesendelse til Unionen af animalske biprodukter og afledte produkter med oprindelse i Unionen, efter at et tredjeland har nægtet indførsel heraf.

(10) For at sikre, at de tilbagesendte sendinger af animalske biprodukter og afledte produkter kan spores, bør transporten heraf fra EU-ankomstgrænsekontrolstedet til bestemmelsesvirksomheden overvåges i overensstemmelse med den procedure, der er fastsat i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/1666 .

(11) Bilag XIV til forordning (EU) nr. 142/2011 bør derfor ændres.

(12) Idet delegeret forordning …/… [Publikationskontoret: Indsæt henvisning til C(2019)6749 final] finder anvendelse fra den 14. december 2019, bør bestemmelserne i nærværende forordning ligeledes anvendes fra denne dato.

(13) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
24.10.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet