Anerkjenning av status til visse regioner i Spania og Italia som offisielt frie for brucellose hos storfebesetninger og godkjenning av Italias bekjempelsesprogram for Aujeszkys sykdom hos griser i disse regionene

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/1970 av 26. november 2019 om endring av vedlegg II til beslutning 93/52/EØF med hensyn til statusen som offisielt fri for brucellose (B. melitensis) og av vedlegg II til beslutning 2003/467/EF med hensyn til statusen til visse regioner i Spania som offisielt frie for brucellose og av vedlegg I og II til beslutning 2008/185/EF med hensyn til statusen til visse regioner i Italia som offsielt frie for brucellose og godkjenning av disse regioners bekjempelsesprogrammer for Aujeszkys sykdom

Commission Implementing Decision (EU) 2019/1970 of 26 November 2019 amending Annex II to Decision 93/52/EEC as regards the officially brucellosis (B. melitensis)-free status and Annex II to Decision 2003/467/EC as regards the officially brucellosis-free status of certain regions of Spain and Annexes I and II to Decision 2008/185/EC as regards the free status and the approval of the eradication programmes for Aujeszky’s disease for certain regions of Italy

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 14.7.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.1.2020)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder forslag til rettsakt som endrer vedlegg til beslutningene 2003/467/EF og 93/52/EØF når det gjelder listeføring områder med fristatus for småfe brucellose (B. melitensis) og bovin brucellose i Spania.

• Områder som foreslås listeført med fristatus for småfebrucellose (B. melitensis) (Vedlegg II av beslutning 93/52/EØF); Det autonome samfunnet Murcia, provninsen Toledo i det autonome samfunnet Castilla-La Mancha og provinsene Huelva, Sevilla og Cordoba i det autonome samfunnet Andalusia.

• Områder som foreslås listeført med fristatus for storfebrucellose (Vedlegg II av beslutning 2003/467/EF); Det autonome samfunnet Aragon og provinsen Leon i det autonome samfunnet Castilla Y Leon.

I tillegg foreslås det å endre vedleggene til beslutning 2008/185/EU når det gjelder listeføring av områder med fristatus for og godkjent utryddelsesprogram for Aujeszky’s disease i Italia.

• Områder som foreslås listeført med fristatus for Aujeszky’s disease (Vedlegg I av beslutning 2008/185/EU): Regionen Friuli Venezia Giulia.

• Områder som foreslås listeført med godkjent utryddelsesprogram for utryddelse av Aujeszky’s disease (Vedlegg II av beslutning 2008/185/EU): Regionene Piemonte og Umbria.

Kommisjonens vurdering av innsendt dokumentasjon tilsier at disse områdene tilfredsstiller kravene for oppføring på de respektive listene i vedleggene. Vi støtter oss til Kommisjonens vurdering.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendringer. De aktuelle land- og regionslistene i EØS er ikke tatt med i våre forskrifter, men informasjon om
listene er lagt ut på Mattilsynets hjemmeside.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
26.11.2019
Anvendelsesdato i EU
18.12.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
22.01.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
14.07.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.07.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.07.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019D1970
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro