Anerkjenning av Litauen som offisielt fri for tuberkulose når det gjelder storfebestninger

Tittel

Kommisjonens gjenomføringsbeslutning (EU) 2015/567 av 7. april 2015 om endring av vedlegg I til vedtak 2003/467/EF som angår erklæring av Litauen som en offisielt tuberkulosefri medlemsstat når det gjelder storfe besetninger

Commission Implementing Decision (EU) 2015/567 of 7 April 2015 amending Annex I to Decision 2003/467/EC as regards the declaration of Lithuania as an officially tuberculosis-free Member State as regards bovine herds

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 10.07.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.11.2015)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rettsakten endrer kapittel I i vedlegg I av beslutning 2003/467/EF, som listefører medlemsstater som er erklært frie for bovin tuberkulose i storfebesetninger. Litauen oppfyller nå kravene til fristatus i henhold til direktiv 64/432/EF, og erklæres derfor fri for sykdommen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendringer. De aktuelle land- og regionslistene i EØS er ikke tatt med i våre forskrifter, men informasjon om listene er lagt ut på Mattilsynets hjemmeside.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten antas ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 5. mars 2015 og ble publisert i EU's official Journal den 9. april 2015.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
07.04.2015
Anvendelsesdato i EU
29.04.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 18, 22.3.2018, p. 1-2
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.06.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
10.07.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.07.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.07.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015D0567
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro