Anbefaling om etablering av en ungdomsgaranti

Tittel

Rådsrekommandasjon av 22. april 2013 om etablering av en ungdomsgaranti

Council Recommendation of 22 April 2013 on establishing a youth guarantee

Siste nytt

Resultatrapport lagt fram av Kommisjonen 4.10.2016

Nærmere omtale

BAKGRUNN - I (fra Rådets pressemelding 28.2.2013, engelsk utgave)

"YOUTH GUARANTEE": HELPINNG YOUNG PEOPLE TO ENTER THE LABOUR MARKET
The Council reached political agreement on a recommendation (6463/13) addressed to the member states to establish "youth guarantee" schemes that aim to ensure that all young people under the age of 25 who lose their job or do not find work after leaving education quickly receive a good-quality offer of employment, continued education, an apprenticeship or a traineeship. They should receive such an offer within four months of becoming unemployed or leaving formal education.

At the Council meeting, ministers underlined the high political importance of the recommendation, considering the urgent need to tackle youth unemployment. They called to centre efforts now on the implementation of the schemes, including the sharing of best practices. Some delegations, however, while generally supporting the recommendation, considered the time frame for offering a job or training to be too short and would have preferred a somewhat longer time frame, which they think would better allow to take account of the different situations in member state s and of the needs of the young.

The recommendation agreed upon is not a legally binding act but nevertheless reflects a strong political commitment. The text is expected to be formally adopted in the spring, after final checks by the Council's legal-linguistic experts have been carried out.

The "youth guarantee" is intended to provide for a smooth transition between school and work, to support labour market integration and to make sure that no young person is left out. The measure comes in response to the worsening youth employment conditions across Europe, with an increasing number of young people neither in employment, nor in education or training. The investment required for such guarantee schemes is to be seen against the high social and economic costs wide-spread youth unemployment would entail in the longer term.

The recommendation sets out guidelines for the implementation of youth guarantee schemes, focusing on a number of key strands of action, in particular:
– partnerships between public and private employment services, employers, social partners and youth representatives;
– outreach strategies towards young people, especially the most vulnerable ones;
– support for the integration of young people into the labour market by enhancing skills, encouraging employers to offer young people jobs and promoting labour mobility; – assessment and continuous improvement of the schemes; – use of the available EU funds to support the establishment of the schemes.

Member states are called upon to implement the schemes as soon as possible, preferably as from 2014. In member states with the most severe budgetary difficulties and hig her rates of youth unemployment, however, a gradual implementation could be considered.

The financial resources available under existing EU funds, such as the European Social Fund and other cohesion policy funding instruments, will be reinforced by a new youth employment initiative decided by the European Council at its meeting on 7-8 February (see Europe an Council conclusions, EUCO 37/13, p. 23). This new initiative will make available EUR 6 billion for the period 2014-2020 with the aim of helping regions with youth unemployment rates above 25 % to implement measures that favour youth employment, such as the youth guarantee; half of that amount will come from the European Social Fund and the other half from a dedicated youth employment budget line.

Besides funding from the Union budget, the EU will also support the schemes through t he exchange of good practices, the monitoring of the measures put in place by member s tates and contributions to awareness-raising activities.

The recommendation to establish a "youth guarantee" is part of the "youth employment package" presented by the Commission last December. Apart from the recommendation (Commission proposal: 17585/12), the package consists of an overall communication under the title "Moving Youth into Employment"; a review of the Youth Opportunities Initiative one year on; and three targeted Commission initiatives. These initiatives include a Commission communication launching a second stage consultation of European social partners on a quality framework for traineeships; the future set-up of a European alliance for apprenticeships; and the launch in the first half of 2013 of a consultation with stakeholders on developing a EURES (European employment services) programme for jobs for young people.

BAKGRUNN - II (fra Kommisjonens pressemelding 5.12.2012, dansk utgave)

Ungdomsbeskæftigelse: Kommissionen foreslår en pakke af foranstaltninger
Europa-Kommissionen har fremsat forslag om foranstaltninger til at hjælpe medlemsstaterne med at tackle uacceptable niveauer af ungdomsarbejdsløshed og social udstødelse ved at give de unge tilbud om job eller uddannelse.

"Høj ungdomsarbejdsløshed har alvorlige konsekvenser for vores økonomi, vores samfund og især for de unge. Derfor er vi nødt til at investere i Europas unge nu", udtalte EU-kommissær for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion László Andor. "Denne pakke vil hjælpe medlemsstaterne med at sikre, at de unge får en god overgang til arbejdsmarkedet. Omkostningerne ved ikke at gøre dette vil være katastrofale".

Som ønsket af Det Europæiske Råd og Europa-Parlamentet indeholder Kommissionens ungdomsbeskæftigelsespakke forslag til en henstilling til medlemsstaterne om at indføre en ungdomsgaranti for at sikre, at alle unge op til 25 år modtager et tilbud af god kvalitet om et job, videreuddannelse, en lærlingeuddannelse eller et praktikophold, senest fire måneder efter at de er blevet arbejdsløse eller har forladt det formelle uddannelsessystem.

Den foreslåede henstilling opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at etablere stærke partnerskaber med interessenterne, sikre en hurtig indgriben fra arbejdsformidlingen og de øvrige aktører, der støtter de unge, træffe støtteforanstaltninger for at sikre arbejdsmarkedsintegration, gøre fuld brug af Den Europæiske Socialfond og andre strukturfonde med henblik herpå, vurdere og løbende forbedre ungdomsgarantiordningerne og gennemføre ordningerne hurtigt.

Kommissionen vil bistå medlemsstaterne med EU-finansiering ved at fremme udveksling af god praksis mellem medlemsstaterne og ved at overvåge gennemførelsen af ungdomsgarantierne i forbindelse med det europæiske semester og oplysningskampagner.

For at lette overgangen fra skole til arbejde iværksætter pakken også en høring af de europæiske arbejdsmarkedsparter om en kvalitetsramme for praktikophold, således at de unge får mulighed for at erhverve arbejdserfaring af høj kvalitet på en sikker måde. Desuden fremlægges en europæiske alliance for lærlingeuddannelser for at forbedre kvaliteten og udbuddet af lærlingeuddannelserne ved at udbrede vellykkede lærlingeuddannelsesordninger i medlemsstaterne, og der skitseres, hvordan man kan mindske hindringerne for de unges mobilitet.

Ca. 5,5 mio. unge på arbejdsmarkedet (mere end 1 ud af 5) kan ikke finde et job, og 7,5 mio. unge i alderen 15-24 år er NEET'er – dvs. ikke i beskæftigelse eller under uddannelse. Eurofound har udregnet, at de økonomiske omkostninger ved ikke at integrere de unge på arbejdsmarkedet ligger på over 150 mia. EUR om året, svarende til 1,2 % af EU's BNP. Nogle lande, f.eks. Bulgarien, Cypern, Grækenland, Ungarn, Irland, Italien, Letland og Polen, betaler 2 % eller mere af deres BNP. At undgå disse økonomiske omkostninger nu og i fremtiden opvejer langt de finanspolitiske omkostninger ved den foreslåede ungdomsgaranti.

Baggrund
Ungdomsarbejdsløsheden har nået mere end 25 % i 13 medlemsstater, hvor Grækenland og Spanien oplever satser på over 55 %, mens Italien, Portugal, Irland, Bulgarien, Cypern, Letland, Ungarn og Slovakiet oplever satser på omkring eller over 30 %. Mere end 30 % af de arbejdsløse unge under 25 har været arbejdsløse i mere end 12 måneder – 1,6 millioner i 2011 i forhold til 0,9 millioner i 2008.

Den samlede beskæftigelsesfrekvens for de unge er faldet med næsten 5 procentpoint i løbet af de sidste fire år — tre gange så meget som for de voksne. Mulighederne for at finde et job for en ung arbejdsløs person er beskedne: Kun 29,7 % af de 15-24-årige arbejdsløse i 2010 fandt et job i 2011, hvilket er et fald på næsten 10 % på tre år.

De unge er den mest udsatte gruppe på det europæiske arbejdsmarked, og de risikerer i stigende grad at blive marginaliseret. Denne omstændighed har umiddelbare konsekvenser, men også mellem- og langsigtede indvirkninger. Den dybe arbejdsmarkedskrise kan påvirke en stor del af en hel ungdomsgeneration ved at ramme beskæftigelsen, produktiviteten og den sociale samhørighed nu og i fremtiden.

De foreslåede foranstaltninger i ungdomsbeskæftigelsespakken bygger på initiativet "Muligheder for unge", som blev iværksat i december 2011 (se IP/11/1568 og MEMO/11/928). Med hjælp fra Kommissionens aktionsgrupper er de otte medlemsstater med den højeste ungdomsarbejdsløshed ved at omfordele midler fra EU's strukturfonde for at fremme ungdomsbeskæftigelsen, udvikle ungdomsbeskæftigelsesplaner og intensivere uddannelsesprogrammerne.

Kommissionen benytter også andre politiske instrumenter til at bekæmpe ungdomsarbejdsløsheden, såsom de landespecifikke henstillinger. I juli 2012 modtog næsten alle EU-medlemsstater henstillinger med henblik på at forbedre situationen for de unge. De landespecifikke henstillinger, der blev vedtaget af EU's ministerråd på grundlag af Kommissionens forslag, er et instrument for politisk samordning til styrkelse af forvaltningen og koordineringen af de økonomiske politikker på EU-niveau inden for rammerne af Europa 2020-strategien.

Den årlige vækstundersøgelse for 2013, der iværksætte det europæiske semester for 2013, understreger, at medlemsstaterne bør yde en større indsats for at bekæmpe arbejdsløsheden, forbedre beskæftigelsesegnetheden og lette adgangen til beskæftigelse og tilbagevenden til arbejdsmarkedet for de unge.

Yderligere oplysninger

MEMO/12/93

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
05.12.2012
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
22.04.2013
Anvendelsesdato i EU
22.04.2013
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet