Analysemetoder for påvisning av bestanddeler av animalsk opprinnelse i fôr: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2020/1560 av 26. oktober 2020 om endring av vedlegg VI til kommisjonsforordning (EF) nr. 152/2009 om fastsettelse av analysemetoder for bestemmelse av bestanddeler av animalsk opprinnelse i forbindelse med offentlig kontroll av fôr

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1560 of 26 October 2020 amending Annex VI to Commission Regulation (EC) No 152/2009 laying down the methods of analysis for the determination of constituents of animal origin for the official control of feed

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 26.4.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.1.2021)

Sammendrag av innhold
Rettsakten er en oppdatering av prosedyren for bestemmelsen av animalske bestanddeler i fôrvarer ved hjelp av lysmikroskopi metoden og endrer vedlegg VI til forordning 152/2009 om analyser av fôr. Bestanddeler av animalsk opprinnelse identifiseres på grunnlag av typiske kjennetegn som kan iakttas i mikroskop (dvs. muskelfibre og andre kjøttpartikler, brusk, ben, horn, hår, bust, blod, fjær, eggeskall, fiskeben, skjell). Det er imidlertid bare små oppdateringer i prosedyren. Det presiseres hvilke kjemikalier, utstyr og tilbehør som kreves, samt hvordan prøven skal forbehandles (sikting og tørking). Videre beskrives metoden med innveiing, utfelling og tillaging av preparat for undersøkelse i lysmikroskop. Rettsakten inneholder et oppdatert flytdiagram til beslutningsstøtte og oppdaterte bestemmelser om hvordan resultatet skal oppgis.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om fastsettelse av metoder for prøvetaking og analyse i forbindelse med offentlig kontroll av fôrvarer (fôranalyseforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, kunskapstøtte instituttene eller næringen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
16.09.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
26.10.2020
Anvendelsesdato i EU
16.11.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.02.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
19.03.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
20.03.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
20.03.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
14.04.2021
Anvendes fra i Norge
14.04.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R1560
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro