Analyse av uorganisk arsen, bly og polysykliske aromatiske hydrokarboner i matvarer

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2016/582 av 15. april 2016 om endring av forordning (EF) nr. 333/2007 med hensyn til analyse av uorganisk arsen, bly og polysykliske aromatiske hydrokarboner samt visse ytelseskriterier for analysemetoder

Commission Regulation (EU) 2016/582 of 15 April 2016 amending Regulation (EC) No 333/2007 as regards the analysis of inorganic arsenic, lead and polycyclic aromatic hydrocarbons and certain performance criteria for analysis

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 14.10.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.5.2016)

Sammendrag av innhold
Rettsakten følger hurtigprosedyren.

Rettsakten endrer forordning (EF) nr. 333/2007 som angir kravene til prøvetaking og analysemetoder ved den offentlige kontrollen av næringsmidler for ulike miljøgifter og andre forurensninger. Det er nylig fastsatt grenseverdier for uorganisk arsen i ris og risprodukter, og derfor er det nødvendig å etablere spesifikke krav til metodene for prøvetaking og analyse for dette stoffet. Videre inneholder rettsakten flere analysetekniske endringer for PAH, bly, kadmium, kvikksølv og uorganisk tinn. Tittelen på hovedforordningen endres også, slik at den gjenspeiler at kravene til prøvetaking og analyse ikke lenger er begrenset til offentlig kontroll. All prøvetaking som har til hensikt å stadfeste at næringsmidler har nivåer av de aktuelle stoffene under de gjeldende grenseverdiene, må i framtida være i henhold til kravene i forordningen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever en endring i forskrift 3. juli 2015 nr. 871 om prøvetaking og analyse for offentlig kontroll av visse forurensende stoffer i næringsmidler. Hovedrettsakten, som denne rettsakten endrer, er allerede innlemmet i EØS-avtalen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten har ingen vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser. Endringene i kravene til analysemetodene er innenfor det laboratorier til en hver tid må forholde seg til som en følge av den normale utviklingen og forbedringene av metodene. De ulike aktørene på næringsmiddelområdet må forberede seg på at kravene til dokumentasjon for etterlevelse av regelverket endres. Kravene er likevel i stor grad allerede innarbeidet i kontrollsystemene hos f.eks. næringsmiddelprodusentene.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget har vurdert rettsakten som EØS-relvant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er relevant og akseptabelt.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
15.04.2016
Anvendelsesdato i EU
06.05.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 36, 15.6.2017, p. 78-81
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.06.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
23.09.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.09.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.09.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.10.2016
Anvendes fra i Norge
06.10.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R0582
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro