Alternative drivstoff: utsettelse av frist for anvendelse av prissammenligningsmetode

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/858 av 18. juni 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2018/732 med hensyn til utsettelse av anvendelsesfristen

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/858 of 18 June 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2018/732 as regards postponing its date of application

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.6.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/732 bør visningen af sammenligningen af brændstofpriserne på tankstationer være baseret på stikprøver af personbiler, der er sammenlignelige, i det mindste set i forhold til deres vægt og effekt. Medlemsstaterne kan gøre brug af de muligheder, som digitaliseringen frembyder, f.eks. onlineværktøjer, til at stille oplysninger til rådighed om køretøjsmodeller, der findes på markedet, og tilføje andre oplysninger. Derfor kan visning af et link til et websted med mere fyldestgørende eller supplerende oplysninger anvendes som et supplerende middel til at vise sammenligninger af enhedspriserne for brændstoffer på tankstationer. Linket bør ikke erstatte visningen på tankstationen.

(2) Medlemsstaterne bør fastlægge, hvilke tankstationer der skal vise resultaterne af sammenligningen af enhedspriserne for alternative brændstoffer efter den fælles metode, der er fastsat i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2018/732. Information bør vises på en sådan måde, at der sikres en tilstrækkelig forbrugeroplysning, f.eks. med plakater, paneler eller skærme. Opsætningen heraf forudsætter, at der udføres specifikke arbejdsopgaver på tankstationer. Løsningerne bør ikke være byrdefulde for små og mellemstore virksomheder.

(3) Unionen har oprettet en programstøtteforanstaltning under Connecting Europe-faciliteten med henblik på at bistå medlemsstaterne ved gennemførelsen af artikel 7, stk. 3, i direktiv 2014/94/EU, herunder anbefalinger vedrørende en harmoniseret visning af information. Disse anbefalinger foreligger endnu ikke, fordi gennemførelsen af de krævede ansigt-til-ansigt-test måtte udsættes, idet adgangen til tankstationer med henblik på de pågældende test er stærkt begrænset, efter at isolationsforanstaltningerne i relation til covid-19-pandemien blev indført. I den forbindelse forlængede Kommissionen efter anmodning fra de medlemsstater, der deltog i programstøtteforanstaltningerne, varigheden heraf indtil den 30. september 2020 gennem en ændring af den relevante tilskudsaftale. Dette vil indebære en forsinkelse i den endelige afgivelse af de anbefalinger, som via programstøtteforanstaltningerne skal stilles til rådighed for medlemsstaterne med henblik på en harmoniseret gennemførelse af artikel 7, stk. 3, i direktiv 2014/94/EU.

(4) De medlemsstater i udvalget om infrastruktur for alternative brændstoffer, der deltog i mødet den 3. april 2020, bemærkede, at foranstaltningerne til at begrænse udbredelsen af covid-19 gør det vanskeligt at få adgang til tankstationer. Det er derfor ikke muligt at udføre alle nødvendige arbejder med henblik på at opsætte visningsløsninger på tankstationerne i overensstemmelse med anbefalingerne fra programstøtteforanstaltningerne. Desuden forudsætter opsætningen af plakater, paneler eller skærme fysisk arbejde på tankstationerne, hvilket kan indebære sikkerhedsrisici for kunder og personale på grund af forpligtelsen til at opretholde fysisk afstand. Derfor anmodede medlemsstaterne om udsættelse af fristen for anvendelse af gennemførelsesforordning (EU) 2018/732.

(5) Disse begrænsninger gør det umuligt at etablere den infrastruktur, der er nødvendig for, at tankstationerne kan tilpasse sig metoden i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2018/732 inden for den frist for anvendelsen, der er fastsat i artikel 2. Dertil kommer, at medlemsstaterne også har vanskeligt ved at indsamle de relevante data. Derfor bør fristen for anvendelse af gennemførelsesforordning (EU) 2018/732 udsættes i 6 måneder for at give medlemsstaterne mulighed for at afbøde den negative virkning af den forsinkelse, som covid-19-krisen har forårsaget, i forbindelse med gennemførelsen af foranstaltningerne i nævnte forordning.

(6) For at yde øjeblikkelig hjælp i den aktuelle covid-19-krise og give medlemsstaterne og alle interessenter mulighed for at tilpasse deres planlægning i overensstemmelse med den foreslåede ændring bør denne forordning træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

(7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelsen fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 9, stk. 1, i direktiv 2014/94/EU —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
18.06.2020
Anvendelsesdato i EU
20.06.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet