Alternative drivstoff: utsettelse av frist for anvendelse av prissammenligningsmetode

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/858 av 18. juni 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2018/732 med hensyn til utsettelse av dens anvendelsesdato

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/858 of 18 June 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2018/732 as regards postponing its date of application

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 21.3.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.6.2022)

Sammendrag av innhold
Innen EU er det etablert et program for å støtte medlemslandene ved etableringen av informasjon for prissammenlikning av alternativt drivstoff. Hensikten med etableringen av programmet er å legge til rette for en mest mulig harmonisert presentasjon av prisinformasjonen på fyllestasjoner. Som følge av Covid-19 har arbeidet med felles anbefaling blitt forsinket. Dessuten vil også det fysiske arbeidet som må gjøres på stasjonene bli forsinket for å overholde smittevern kravene. Som følge av disse forhold er dato for ikrafttreden av gjennomføringsforordning (EU) 2018/732 utsatt med 6 mnd. til 7.12.2020

I tillegg til utsatt frist for iverksetting presiseres at hvert land bestemmer hvilke bilsegmenter prissammenligningen skal gjøres for og på hvilke stasjoner. Små og mellom store stasjoner bør unntas kravet om prisinformasjon. Dessuten understrekes at ulike former for online informasjon, f.eks. ulike apper, lenke til nettsted mv., ikke kan erstatte informasjon på energistasjonene. Informasjon på posters, skjermer og enkle oppslag anbefales.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføringsforordningen tas inn i norsk rett samtidig med forordning 2018/732 som egen forskrift med hjemmel i markedsføringsloven § 10

Økonomiske og administrative konsekvenser
Konsekvensene for private følger av 2018/732. Med klargjøringen av hvilke energistasjoner som omfattes og forslag til ansvar for oppfølging lagt til SVV vil de økonomiske konsekvensene for private bli små.

Sakkyndige instansers merknader
Flere av merknadene til forslaget som ble sendt på høring er nyttige innspill, men pga. - kravene i EU-forordningene som implementeres ligger fast og må følges, - at det ikke foreligger tilstrekkelig nasjonal informasjon om prisen på hydrogen og månedlig oppdatering av prisen på elektrisitet, - at det ikke foreligger, og ikke vil kunne etableres på kort sikt, en gjennomsnittspris for lading på offentlige ladepunkter og - at det har liten informasjonsverdi for el-bilistene å inkludere rene ladestasjoner, opprettholdes forskriftsforslaget som ble sendt på høring uten endringer. Flere av merknadene vil imidlertid bli vurdert tatt inn i forskriften når forslag til ny rettsakt som erstatter (EU) 2014/94 – om alternative drivstoff - blir vedtatt i E

Vurdering
Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel

Status
Rettsakten ble vedtatt av Kommisjonen 18. juni 2020

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
18.06.2020
Anvendelsesdato i EU
20.06.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
24.02.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
23.04.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.04.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.04.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Høring
Høring publisert
03.01.2022
Høringsfrist
12.02.2022
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.03.2022
Anvendes fra i Norge
01.01.2023

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R0858
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro