Alkoholsterke drikker: systemer for innsending av teknisk dokumentasjon

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1239/2014 av 19. november 2014 om endring i forordning (EU) nr. 716/2013 om fastsettelse av regler for anvendelsen av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 110/2008 om definisjon av, betegnelse på og presentasjon, merking og beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker

Commission Implementing Regulation (EU) No 1239/2014 of 19 November 2014 amending Regulation (EU) No 716/2013 laying down rules for the application of Regulation (EC) No 110/2008 of the European Parliament and of the Council on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of spirit drinks

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 03.02.2015

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.3.2021)

Sammendrag av innhold
Forordningen endrer forordning (EU) nr. 716/2013. Forordning (EU) nr. 716/2013 inneholder gjennomføringsbestemmelser under den "gamle" basisforordningen om alkoholsterke drikker (32008R0110). Den "gamle" basisforordningen om alkoholsterke drikker (32008R0110) er i EU nå i all hovedsak opphevet og erstattet av den "nye" basisforordningen om alkoholsterke drikker (32019R0787 - foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtaleverket).

Det framgår av artikkel 20 i den "gamle" basisforordningen om alkoholsterke drikker (32008R0110), at medlemsstatene innen 20. februar 2015 måtte sende inn såkalt teknisk dokumentasjon til Kommisjonen for de geografiske betegnelsene på alkoholsterke drikker som allerede var beskyttet ved fastsettelsen av forordning (EU) nr. 110/2008. Bestemmelsene i forordning (EU) nr. 716/2013 regulerte opprinnelig alle detaljene om hvordan skjemaet som skal inneholde den tekniske dokumentasjonen, skulle se ut og settes opp. Bestemmelene inneholdt imidlertid ikke krav til på hvilken måte den tekniske dokumentasjonen skulle sendes til Kommisjonen. Som følge av endringene som denne forordningen (32014R1239) gjør i forordning (EU) nr. 716/2013 (innsetting av ny artikkel 8a og nytt vedlegg VI), ble det med virkning fra 1. januar 2015 innført krav om at medlemsstatene skulle sende inn teknisk dokumentasjon til Kommisjonen for disse betegnelsene, via de elektroniske informasjonssystemene som Kommisjonen har etablert.

Det framgår av forordningen (32014R1239) at medlemsstatene skal kontakte Kommisjonen på en oppgitt e-postadresse for å få nærmere instruksjoner om hvordan de skal få tilgang til de konkrete elektroniske systemene. Forordningen gir derfor ingen detaljerte bestemmelser om hvordan de elektroniske systemene ser ut eller hvordan de fungerer og skal brukes.

Kommisjonen opplyser at hensikten med denne endringen, er å sikre en effektiv administrasjon av slike saker. Kommisjonen har hentet inspirasjon fra ordningen som er etablert for slik informasjonsutveksling i forordning (EF) nr. 792/2009, som gjelder nærmere bestemte rettsområder innenfor EUs felles landbrukspolitikk - blant annet EUs vinregelverk. Regelverket om alkoholsterke drikker var tidligere ikke direkte omfattet av ordningene i forordning (EF) nr. 792/2009. Forordningen (32014R1239) gir derfor visse bestemmelser i forordning (EF) nr. 792/2009 tilsvarende anvendelse innenfor regelverket om alkoholsterke drikker - i første omgang for innsending av teknisk dokumentasjon for eksisterende beskyttede geografiske betegnelser. Bestemmelsene i forordning (EF) nr. 792/2009 som gis tilsvarende anvendelse for alkoholsterke drikker, gjelder blant annet validering av kompetente myndigheters og privates tilgang til de elektroniske systemene, ektheten, integriteten og dokumentenes lesbarhet over tid og beskyttelse av personlig data. Medlemsstatene skulle innen 11. januar 2015 peke ut et såkalt liaisonorgan som innenfor deres territorium skal være ansvarlig for validering av tilgangsrettighetene og for innsending av melding til Kommisjonen om hvilke kompetente myndigheter og andre brukere som skal ha tilgang til de elektroniske systemene.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av forordningen i norsk rett medfører behov for endring i forskrift 11. oktober 2006 nr. 1148 om alkoholsterke og aromatiserte drikker mv.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Mattilsynet kan ikke se at gjennomføring av forordningen i norsk rett vil medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning verken for norske virksomheter, forbrukere eller myndigheter.

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen er vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Som nevnt ovenfor er den "gamle" basisforordningen om alkoholsterke drikker (32008R0110), i EU nå i all hovedsak opphevet og erstattet av den "nye" basisforordningen om alkoholsterke drikker (32019R0787). Den "nye" basisforordningen om alkoholsterke drikker (32019R0787) er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtaleverket, men er under vurdering i EØS/EFTA-statene. Vi henviser til EØS-notatet om 32019R0787.

Vi er også kjent med at de "gamle" gjennomføringsbestemmelsene i forordning (EU) nr. 716/2013, under den "gamle" basisforordningen om alkoholsterke drikker (32008R0110), i nærmeste framtid vil bli opphevet i EU og erstattet av nytt utfyllende regelverk (delegert kommisjonsforordning og kommisjonsgjennomføringsforordning) om beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker, under den "nye" basisforordningen om alkoholsterke drikker 32019R0787.

Endringene som denne forordningen (32014R1239) gjør i den "gamle" gjennomføringsforordningen om alkoholsterke drikker (32013R0716), har så langt vi kan se ikke lenger praktisk betydning. De "nye" bestemmelsene som denne forordningen tar inn i den "gamle" gjennomføringsforordningen (32013R0716), gjelder så langt vi kan se utelukkende for medlemsstatenes innsending av såkalt teknisk dokumentasjon til Kommisjonen for de geografiske betegnelsene på alkoholsterke drikker som allerede var beskyttet i EØS ved fastsettelsen av den "gamle" basisforordningen om alkoholsterke drikker (32008R0110). Fristen for innsending av slik teknisk dokumentasjon gikk ut allerede 20. februar 2015, jf. artikkel 20 i den «gamle» basisforordningen om alkoholsterke drikker (32008R0110).

Konklusjon:
Mattilsynet mener at forordningen i og for seg er både EØS-relevant og akseptabel dersom det hadde blitt etablert nødvendige tekniske tilpasninger.

Vi mener imidlertid at forordningen likevel ikke bør tas inn i EØS-avtaleverket nå, ettersom den så langt vi kan se ikke lenger har praktisk betydning.

Andre opplysninger
Vi mottok denne rettsakten første gang 21.11.2014 og den ble behandlet i spesialutvalget 05.02.2015. Standard arket ble returnert 09.02.2015 med konklusjonen om at rettsakten ikke var EØS-relevant.

EFTA-sekretariatet sendte ut rettsakten på ny 26.03.2020, men uten nærmere informasjon om hvorfor de mener den skal vurderes for innlemmelse på ny. Vi har vært i kontakt med EFTA-sekretariatet som foreslår at vi returnerer standard arket med vår konklusjon, at rettsakten nå ikke lenger har noen praktisk betydning.

Status
Forordningen er vedtatt i EU og er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
19.11.2014
Anvendelsesdato i EU
01.01.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet