Akustiske varslingssystemer til kjøretøy (AVAS): endringsbestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/1576 av 26. juni 2017 om endring av europaparlaments- og rådsforordning nr. 540/2014 hva gjelder krav til EU-typegodkjenning av akustiske varslingssystemer til kjøretøy (AVAS)

Commission Delegated Regulation (EU) 2017/1576 of 26 June 2017 amending Regulation (EU) No 540/2014 of the European Parliament and of the Council as regards the Acoustic Vehicle Alerting System requirements for vehicle EU-type approval

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 26.3.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.3.2018)

Sammendrag av innhold
Med denne forordningen blir kravene til akustiske varlingssystemer til elbiler og hybridbiler (AVAS), slik det fremgår av basisforordningen 540/2014 artikkel 8 og vedlegg VIII, nærmere spesifisert. Dette gjøres ved å refere til UNECE-regulativ nr. 138. Dette regulativet ble publisert i oktober 2016. Med utkastet til ny forordning blir tekniske krav og testprosedyrer for stillegående kjøretøy oppdatert. AVAS blir krav i nye typer elbiler og hybridbiler fra 1. juli 2019 og i alle nye elbiler og hybridbiler fra 1. juli 2021. Dersom en fabrikant ustyrer et kjøretøy med AVAS før disse datoene, vil beskrivelsene om AVAS i basisforordningens vedlegg VIII, som er gjengitt i seksjon II i denne forordningens vedlegg, være gjeldende retningslinjer. De nye kravene til AVAS blir altså gjeldende for nye kjøretøytyper som typegodkjennes fra 1. juli 2019, og for alle nye elbiler og hybridbiler fra 1. juli 2021.

Nedenfor omtales AVAS og de viktigste elementene i forordningen:

AVAS er et sikkerhetssystem som skal informere omgivelsene om stillegående kjøretøys bevegelse og tilstedeværelse. Systemet skal generere lyd innenfor et minimumsintervall fra start til omtrentlig 20 km/t og under rygging. Ved høyere hastigheter er det støyen som genereres fra bildekk mot vegdekket som er den domirende lydkilden. Dersom et kjøretøy i sin egenart tilfredsstiller minimumslydnivå som er satt i regulativ nr. 138 pkt. 6.2.8 med en margin på +3 dB(A), er det ikke påkrevd å ha AVAS installert. Dersom kjøretøyet er utstyrt med ryggealarm, forutsatt at ryggealarmen tilfredsstiller gitte betingelser fastsatt i regulativ nr. 138, trenger ikke AVAS-systemet generere lyd under rygging. AVAS kan ha en pausefunksjon - dette blir ikke lenger et krav slik det opprinnelig var satt opp i basisforordningen 540/2014. Pausefunksjonen skal tilfredsstille kravene i punkt 6.2.6 i UNECE-regulativet. Ved restart av kjøretøyet, skal AVAS-systemet som standard være slått på. Systemet skal generere kontinuerlig lyd og skal indikere kjøretøyets bevegelse (akselerasjon, retardasjon). Det settes derfor krav til frekvensskift (jf. pkt. 6.2.3 i UNECE-regulativ nr. 138). Lyden skal ligne lyden fra et tilsvarende kjøretøy med forbrenningsmotor. Systemet kan også avgi lyd når kjøretøyet står stille som f.eks. ved et lyskryss. Fabrikanten kan tilby forskjellige typer lydspor til AVAS-systemet som den enkelte bileier kan velge mellom. Lydnivået på systemet skal ikke overstige tilnærmet lydnivå fra et kjøretøy i kategori M1 (personbil) med forbrenningsmotor som opererer under tilsvarende betingelser.

Typegodkjenning etter UNECE-regulativ nr. 138 skal aksepteres.

Merknader

EU-hjemmel
Forordningen er en delegert rettsakt og vil bli vedtatt med hjemmel i Traktaten om den Europeiske Unions Virkemåte (TEUV) artikkel 291.

Gjeldende norsk lovgivning og politikk på området
Basisforordning 540/2014 er implementert i forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil (bilforskriften).

Norsk gjennomføring
Forordning 2017/1576 vil også tas inn i bilforskriften.

Administrative og økonomiske konsekvenser for Norge
Forordningen vurderes ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning utover arbeidet med å implementere rettsakten i norsk regelverk. Forordningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader
Vegdirektoratet har deltatt i GRB hvor arbeidet med ECE-regulativ nr. 138 har blitt presentert og drøftet. Regulativet anses som et godt kompromiss mellom behov for et varslingssystem på stillegående kjøretøy for myke trafikanter på den ene siden og behovet for å redusere støy fra vegtrafikken på den andre.

Vegdirektoratet vurderer rettsakten som relevant og akseptabel.

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyre og vil ikke behandles i spesialutvalg.

Andre opplysninger
Selv om kravene til AVAS ikke trer i kraft før om en stund, er det modeller på markedet hvor akustiske varslingsystem er installert allerede i dag.

Lenke til UNECE-regulativ nr. 138: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp29/wp29regs/2016/R138e.pdf

I UNECE/WP.29 jobbes det med å harmonisere tekniske krav til kjøretøy og deler til kjøretøy. Utviklingen av regulativ nr. 138 foregår i arbeidsgruppen GRB med WP.29 som overordnet vedtaksgruppe. I mars 2017 ble 01-serien av endringer til 138 vedtatt av WP.29, som trådte i kraft 10. oktober 2017. Endringen går blant annet ut på å forby pausefunksjon. Her fra Official Journal publisert 5. august 2017: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:42017X0071(01) Vegdirektoratet forventer at forordning 2017/1576 på sikt vil endres som følge av dette.

Status
EU-kommisjonen presenterte utkast til forordning på møte i MSEG 16. november 2016.

I perioden 3. april til 1. mai 2017 har forslaget vært på offentlig høring via Better Regulation Portal.

Rettsakten ble vedtatt 26. juni 2017, publisert i Official Journal 19. september 2017 og trådte i kraft i EU 22. september 2017.

Forordningen var på nasjonal høring november 2017.

Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens vedtak av 23.03.18, beslutning nr. 41/2018. Forordningen ble tatt inn i forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil (bilforskriften) den 23.03.18.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
26.06.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
26.06.2017
Anvendelsesdato i EU
22.09.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
12.01.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
23.03.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.03.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.03.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.03.2018
Anvendes fra i Norge
23.03.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R1576
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro