Akkrediteringsstandarder for laboratorier innen veterinær- og næringsmiddelsektoren

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1029/2008 av 20. oktober 2008 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 for å oppdatere en henvisning til visse europeiske standarder

Commission Regulation (EC) No 1029/2008 of 20 October 2008 amending Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council to update a reference to certain European standards

Siste nytt

EØS-komitevedtak notifisert av Island: ikrafttredelse 1.5.2010

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.4.2010)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer forordning (EF) nr. 882/2004 (kontrollforordningen) art. 12. Kontrollforordningen artikkel 12 inneholder krav om at kompetent myndighet (i Norges tilfelle Mattilsynet) skal oppnevne laboratorier for å gjøre analyser av prøver som er tatt ut i den offentlige kontrollen. Artikkel 12 inneholder videre krav til at laboratoriene som oppneves, skal være akkreditert i henhold til europeiske standarder. To av disse standardene (EN 45002 og EN 45003) er erstattet av en ny standard EN ISO/IEC 17011 om generelle krav for akkrediteringsorganer som akkrediterer organer som foretar samsvarsvurderinger.

I følge hjemmesiden til ISO, http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=29332 har standarden følgende innhold: ISO/IEC 17011:2004 spesifiserer generelle krav for akkrediteringsorganer som vurderer og akkrediterer organer som foretar samsvarsvurderinger (CABer). Den kan også brukes som et kravsdokument for "likemannsvurdering" (peer evaluation) mellom akkrediteringsorganer. Med "CABer" menes organisasjoner som utfører føgende samsvarsvurderingstjenester: Prøvetaking, inspeksjon, sertifisering av ledelsssystemer, sertifisering av personell, sertifisering av produkt, og kalibrering.

Merknader
Rettsakten krever endring av forskriften som gjennomfører kontrollforordningen i norsk rett. Per 24. november 2009 er kontrollforordningen ikke gjennomført i norsk rett.

Når rettsakten blir en del av EØS-avtalen, må Mattilsynet stille krav til de laboratorier som Mattilsynet kjøper analysetjenester av, at de skal være akkreditert etter den nye standarden, og ikke etter standardene EN 45002 og EN 45003.

For Mattilsynet vil ikke endringen innebære nye administrative byrder, ettersom vi allerede må påse at laboratoriene er akkreditert.

Mattilsynet har ikke sammenliknet standardene for å avdekke hva som er nytt.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler og Spesialutvalget for matproduksjon, som begge har representanter for Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet. Spesialutvalgene fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten for EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Rettsakten hører hjemme både i vedlegg I og vedlegg II til avtalen.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
20.10.2008
Anvendelsesdato i EU
10.11.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 18, 26.3.2015, p. 58-58
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.03.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
IS
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008R1029
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro