Akkreditering av offisielle laboratorier som utfører kontroll av trikiner

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 702/2013 av 22. juli 2013 om overgangsordninger i forbindelse med anvendelsen av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 vedrørende akkreditering av offisielle laboratorier som foretar offisielle trikinundersøkelser og endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 1162/2009

Commission Implementing Regulation (EU) No 702/2013 of 22 July 2013 on transitional measures for the application of Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the accreditation of official laboratories carrying out official testing for Trichinella and amending Commission Regulation (EC) No 1162/2009

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 04.07.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.9.2015)

Sammendrag av innhold
Rettsakten forlenger en overgangsordning i forbindelse med gjennomføringen av Europaparlaments- og rådsforordningene (EF) nr. 853/2004 (anumaliehygieneforordningen), (EF) nr. 854/2004 (animaliekontrollforordningen) og (EF) nr. 882/2004 (kontrollforordningen). Forordningene som trådte i kraft i EU 1. januar 2006, medførte betydelige endringer av de regler og prosedyrer som skal følges av næringsmiddelvirksomhetene og medlemsstatenes kompetente myndigheter. Siden det i noen tilfeller ville ha medført praktiske problemer hvis noen av elementene fikk øyeblikkelig virkning fra 1. januar 2006, ble det ved Kommisjonsforordning (EF) nr. 2076/2005 fastsatt overgangsordninger som utløp 31. desember 2009. Ordningene ble forlenget til 31. desember 2013 ved forordning (EF) nr. 1162/2009.

Forordning (EU) nr. 702/2013 forlenger overgangsordningen for unntak fra kravet i forordning (EF) nr. 882/2004 om at laboratorier som analyserer prøver skal akkrediteres. Erfaringer har vist at laboratorier som foretar offisielle trikinundersøkelser, og som befinner seg på slakterier eller vilthåndteringsvirksomheter, har behov for ekstra tid til å oppnå full akkreditering. Dette fordi akkreditering er en kompleks og omstendelig prosess.

Denne ordningen har tidligere vært gjennomført i forordning (EF) nr. 1162/2009. Ordningen er nå flyttet til kontrollforordningen ettersom Kommisjonen ønsker å samle bestemmelsene om laboratorier på samme sted.

Forlengelsen av overgangsordningen gjelder i 3 år, fra og med 1. januar 2014 til og med 31. desember 2016.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Rettsakten krever endring i forskrift 22. desember 2008 nr. 1621 om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk for fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften) som gjennomfører forordning (EF) nr. 882/2004 og forskrift 22. desember 2008 nr. 1624 om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse (animaliehygieneforskriften) som gjennomfører forordning (EF) nr. 1162/2009.

Det er etter Mattilsynets vurdering ikke nødvendig å sende forordningen på høring. Forlengelsen i forordningen vil ikke medføre materielle endringer for næringen.

Administrative og økonomiske konsekvenser:
Rettsakten vil ikke medføre noen administrative eller økonomiske konsekvenser for Mattilsynet ettersom dette unntaket allerede er på plass. Rettsaken innebærer heller ingen endrede rettigheter eller plikter for private parter.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten ble ved skriftlig prosedyre vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler og Spesialutvalget for matproduksjon, som begge har representanter fra Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet. Spesialutvalgene fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten forlenger et unntak fra kravet om akkreditering av laboratorier på slakterier eller vilthåndteringsvirksomheter som utfører offisielle trikinundersøkelser. Forlengelsen fremstår som nødvendig sett i forhold til de utfordringene som medlemsstatene har med å komme i mål i forhold til kravene som stilles til disse laboratoriene og akkreditering for prøvetaking for trikiner. Flyttingen av unntaket fra forordning (EF) nr. 1162/2009 til forordning (EF) nr. 882/2004 (kontrollforordningen) fremstår som fornuftig, med tanke på å samle reglene om laboratorier på et sted. Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Rettsakten hører også hjemme i vedlegg II kapittel XII i EØS-avtalen.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og gjelder fra 1. januar 2014 til 31. desember 2016.Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
22.07.2013
Anvendelsesdato i EU
01.01.2014
Opphører å gjelde
01.01.2017
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.12.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
27.06.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.06.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
28.06.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
01.07.2014
Anvendes fra i Norge
01.07.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0702
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro