Aerosoldirektivet om spraybokser: endringsbebstemmelser (1994)

Tittel

Kommisjonsdirektiv 94/1/EF av 6. januar 1994 om teknisk tilpasning av rådsdirektiv 75/324/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om aerosolbeholdere

Commission Directive 94/1/EC of 6 January 1994 adapting some technicalities of Council Directive 75/324/EEC on the approximation of the laws of the relating Member States to aerosol dispensers

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 1.3.1994

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsdirektivet, norsk utgave)

Sikkerhetsklausulen fastsatt i artikkel 10 i direktiv 75/324/EØF har fått anvendelse i én medlemsstat.

De vernetiltak som er truffet, er begrunnet i de farer som er forbundet med økt bruk av aerosolbeholdere med ekstremt brannfarlig drivgass som erstatning for klorfluorkarboner (KFK).

Visse aerosolbeholdere inneholder visse særlig brannfarlige stoffer og/eller preparater.

De gjeldende bestemmelser er ikke tilstrekkelige til å forhindre at visse aerosolbeholdere er en fare for sikkerheten, og disse bestemmelsene bør derfor tilpasses.

Visse aerosolbeholdere medfører ingen antennelsesrisiko selv om de inneholder brannfarlige stoffer og/eller preparater, og det bør derfor fastsettes en unntaksbestemmelse med hensyn til visse krav til merking.

Bestemmelsene i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for tilpasning til den tekniske utvikling

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
06.01.1994
Anvendelsesdato i EU
01.04.1995

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
28.10.1994
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.02.1995
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.04.1995

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
01.03.1996
Anvendes fra i Norge
01.03.1996

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 31994L0001
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro