Aerosoldirektivet: endringsbestemmelser om sprayflasker og -beholdere med aerosoler: konstruksjon og sikkerhet

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2008/47/EF av 8. april 2008 om endring, som følge av tilpasning til den tekniske utviklingen, av rådsdirektiv 75/324/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om aerosoler

Commission Directive 2008/47/EC of 8 April 2008 amending, for the purposes of adapting to technical progress, Council Directive 75/324/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to aerosol dispensers

Siste nytt

EØS-komitevedtak 20.5.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.6.2010)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsvedtak 2008/47/EF av 20. desember 2007 omhandler godkjennelse av den kontroll før eksport, som USA utfører på peanøtter og peanøttprodukter med hensyn til forekomst av aflatoksiner.

Food and Veterinary Office (FVO) har vært på et kontrollbesøk i USA, fra 18. til 22. september 2006, i den hensikt å vurdere de kontrollsystemer som brukes for å hindre høye aflatoksinnivåer i peanøtter og i peanøttprodukter. I tillegg var hensikten å vurdere om den kontroll som ble utført før eksport av disse produktene til EØS-land var tilstrekkelig i forhold til EUs krav. Det ble konkludert med at USA har et tilfredsstillende kontrollsystem for aflatoksinnivåer i peanøtter og bearbeidede produkter. Kontrollmyndigheter i USA har erkjent og gjennomført tiltak for å rette de avvik som ble funnet.

Artikkel 23 i kontrollforordningen (EF) 882/2004 legger til rette for at kontrollundersøkelser utført av tredjeland rett før eksport til EU, i den hensikt å undersøke om de eksporterte produktene samsvarer med EUs krav, bør bifalles med en redusert kontroll ved import.

Kontrollen (prøvetaking og analyse) skal utføres i henhold til forordning (EF) 401/2006 som er hjemlet i kontrollforordningen.

Merknader
Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring.

Rettsakten kan føre til noe reduserte utgifter for Mattilsynet ved kontroll av disse varene ved import fordi det kan tas ut færre prøver.

Sakkyndige instansers merknader
Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert, har gitt sin tilslutning.

Vurdering
Ut fra de undersøkelser som er utført av EU (FVO) av denne kontrollen i USA så er bestemmelsen akseptabel. Nå er undersøkelsen, som er foretatt av FVO, bare gjort i 2 stater i USA, men noe eksport til blandt annet Norge har også skjedd fra andre stater. På arbeidsgruppemøter i EU har Norge gitt uttrykk for at vi flere ganger har opplevd forhøyet innhold av aflatoksin fra andre stater enn der hvor FVO har gjort sine undersøkelser.

Det vil være viktig at en fortsatt vurderer aflatoksinkontroll ved import ut fra tidligere erfaringer ved eksport fra alle aktuelle stater i USA.

Ut fra at USA her skal utføre sine kontrollanalyser (prøvetaking, analysemetode og vurdering av analysesvar) etter forordning (EF) nr. 401/2006 så er det meget viktig at Norges kontroll av disse varene også utføres etter (EF) nr. 401/2006 selv om denne er hjemlet i kontrollforordningen som ennå ikke er implementert i Norge.

Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
08.04.2008
Gjennomføringsfrist i EU
29.10.2009
Anvendelsesdato i EU
29.04.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 64, 22.10.2015, p. 139-152
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
20.05.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
21.05.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
21.05.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
05.05.2010
Anvendes fra i Norge
05.05.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008L0047
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro