Advokatdirektivet

Tittel

Rådsdirektiv 98/5/EF av 16. februar 1998 om lettelse av adgangen til å utøve advokatyrket på permanent grunnlag i en annen medlemsstat enn staten der den faglige kvalifikasjonen er ervervet

Directive 98/5/EC of the European Parliament and of the Council of 16 February 1998 to facilitate the practice of the profession of lawyer on a permanent basis in a Member State other than that in which the qualification was obtained (Right of establishment for lawyers)

Siste nytt

Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 7.5.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Justis- og politidsepartementets bakgrunnsnotat)

Sammendrag av innhold
Direktivets hovedformål er å forenkle utenlandske advokaters adgang til å utøve advokatbistand på permanent basis i et annet medlemsland.

Ifølge direktivet skal en advokat ha rett til å få utstedt advokatbevilling i et annet medlemsland, enten ved å godtgjøre tre års uavbrutt praksis i vertslandets rett (art. 10.1), eller ved å gjennomføre en egnethetsprøve (art. 10.2) eller ved å kompensere for manglende praksis i vertslandets rett med kurs, seminarer o.l. (art. 10.3). Vedkommende må i så fall også møte til intervju.

En advokat som ønsker å etablere seg i et annet medlemsland plikter iht. art. 3 å registrere sin virksomhet hos kompetent myndighet i vertslandet.

Etter direktivets art. 6 skal advokater som praktiserer i vertslandet med sitt hjemlands tittel være underlagt vertslandets regler for god advokatskikk.

Ifølge art. 7 nr. 3 skal tilsynsmyndighetene i vertslandet underrette tilsynsmyndighetene i vedkommende advokats hjemland om eventuelle disiplinærforføyninger overfor vedkommende advokat.

Merknader
Direktivet innebærer en utvidelse av utenlandske advokaters adgang til å få norsk advokatbevilling. Pr. i dag oppstilles det i advokatforskriften av 20. desember 1996 kap. 9, jf. rådsdirektiv 89/48/EØF, som er en del av EØS-avtalen (jf. Særskilt vedlegg nr. 2 til St. prp. nr. 100 (1991-92) bind 11 s. 277), som en absolutt betingelse for å oppnå norsk advokatbevilling at vedkommende har gjennomført en egnethetsprøve. Det er i direktivet ikke gitt nærmere retningslinjer om hvor kort tids praksis som skal kunne godtas eller hvilke krav som skal stilles til omfanget av kurs osv. Dette vil kunne få den uheldige konsekvens at art. 10.3 praktiseres ulikt i de enkelte land.

Det er for øvrig positivt at utenlandske advokater uttrykkelig undergis vertslandets regler for god advokatskikk, samt at det innføres en underretningsplikt for tilsynsmyndighetene i vertslandet.

Direktivet medfører ikke behov for lovendring. Det vil kun måtte foretas endringer i advokatforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært behandlet i Spesialutvalget for godkjenning av diplomer, der Utdannings- og forskningsdepartementet og Justisdepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel. Ingen spesielle merknader framkom.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dato
21.12.2004
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
16.02.1998
Gjennomføringsfrist i EU
14.03.2000
Anvendelsesdato i EU
14.03.2000
Siste saker i EU-domstolen

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 23, 8.5.2003, p. 371-378
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
25.06.2002
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
IS LI
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.03.2003
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.03.2003

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
20.12.1996
Anvendes fra i Norge
01.01.1997

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 31998L0005
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro