Administrasjon av CO2-kvotepliktige luftfartsaktiviteter

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 82/2010 av 28. januar 2010 som endrer kommisjonsforordning (EF) nr. 748/2009 om listen som fastsetter den administrerende medlemsstaten for det enkelte luftfartsselskap i forbindelse med kvotepliktige luftfartsaktiviteter

Commission Regulation (EU) No 82/2010 of 28 January 2010 amending Regulation (EC) No 748/2009 on the list of aircraft operators which performed an aviation activity listed in Annex I to Directive 2003/87/EC on or after 1 January 2006 specifying the administering Member State for each aircraft operator

Siste nytt

EØS-notat (nytt) offentliggjort 23.2.2010

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.5.2011)

Sammendrag av innhold
Forordningen oppdaterer listen over hvilke land som har ansvaret for å administrere de enkelte luftfartøysoperatørene i forbindelse med inkluderingen av luftfart i Direktiv 2003/87/EF (kvotedirektivet). For å redusere de administrative kostnadene, skal luftfartøysoperatørene kun forholde seg til én medlemsstat med hensyn til praktiske forhold, for eksempel tildeling og innlevering av klimakvoter.

Hvorvidt en operatør er kvotepliktig avhenger av hvilke luftfartsaktiviteter operatøren gjennomfører, jf. Annex I til Direktiv 2003/87/EF. Listen baserer seg for øvrig på luftfartsaktiviteter operatørene utførte i perioden 1.1.2006 til 31.12.2009, og kan også av denne grunn være mangelfull. Operatørene som står på listen kan med andre ord falle utenfor kvoteplikten, og operatører som ikke står på listen kan være kvotepliktige. Listen skal oppdateres årlig innen 1. februar. Denne listen gjelder for 2010. Det er ventet at omtrent 15 norske luftfartsselskaper vil bli omfattet av kvotesystemet. Omtrent 13 av disse flyr til EU-medlemsstater og vil være omfattet av kvoteplikt uavhengig av norsk deltakelse i systemet.

Det vil bli laget egne lister som omfatter hele EØS etter at luftfartskvotedirektivet er innlemmet i EØS-avtalen.

Merknader
Forordningen er vedtatt med hjemmel i kvotedirektivet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten var til vurdering sammen med luftfartskvotedirektivet, direktiv 2008/101/EF. Rettsakten vil ikke bli innlemmet i EØS-avtalen da den var utdatert på tidspunktet for innlemmelse av det overordnede luftfartskvotedirektivet. Listen for 2009 (forordning 748/2009) er imidlertid innlemmet, og alle EØS-listene (fra og med forordning 394/2011) vil bli innlemmet i EØS-avtalen.

Vurdering
Forordningen anses EØS-relevant og akseptabel. Forordningen har ingen økonomiske og administrative konsekvenser utover luftfartsdirektivet.

Status
Forordningen ble vedtatt av Kommisjonen 28. januar 2010.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
28.01.2010
Anvendelsesdato i EU
01.02.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet