Adgang til revisjon av overvåkingsprogrammer for kugalskap i visse land: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/358/EU av 17. juni 2011 som endrer vedtak 2009/719/EF om tilladelse til, at visse medlemsstater reviderer deres årlige BSE-overvågningsprogrammer

Commission Implementing Decision of 17 June 2011 amending Decision 2009/719/EC authorising certain Member States to revise their annual BSE monitoring programmes

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 3.4.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.12.2011)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedtak 2009/719/EF som godkjenner visse medlemslands søknader om å få revidert sine årlige overvåkingsprogram for kugalskap (BSE). Det er tre endringer som gjøres:

- Latvia, Litauen, Estland, Malta, Ungarn, Kanaløyene, Tsjekkia, Slovakia og Polen får godkjent sine søknader om redusert BSE-overvåking,
-fra 1. juli 2011 får land som er innvilget redusert overvåkning heve alderen på normalslakt som skal testes fra 48 til 72 måneder (alderen for risikodyr forblir 48 måneder), og
-fra 2013 åpnes det opp for at disse landene kun behøver å teste et minimum antall normalslakt årlig.

Kommisjonen har foreslått endringene på bakgrunn av resultater fra veterinærinspeksjoner foretatt av Food and Veterinary Office (FVO) samt oppdaterte rapporter fra EFSA (EUs vitenskapskomité). EFSA konkluderer med at det nye regimet vil medføre at under ett positivt BSE-tilfelle vil gå tapt i 2012. Land som ikke står på listen, herunder Norge, må teste iht. bestemmelsene i TSE-forordningen, dvs. 30 måneder for normalslakt og 24 måneder for risikodyr. Norge har imidlertid en egen tilpasning i EØS-avtalen og tester kun 10 000 normalslakt årlig.

Merknader
Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring. Rettsakten vil kun tilføyes hjemmelsfeltet som EØS-grunnlag i forskrift 30. mars 2004 nr. 595 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier.

Det vurderes å søke om å få vårt overvåkingsprogram redusert tilsvarende det øvrige EØS-land har fått.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
For Norges del vil rettsakten ikke medføre noen praktisk endring. Ved en eventuell import av storfe fra land listet opp i vedlegget skal Norge iht rettsakten teste dyrene i samsvar med vårt testregime. Da TSE-regelverket ble innlemmet i norsk rett valgte vi å kreve testing av alle importerte dyr, uavhengig av alder.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, som har representanter for Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
EFSA vil bli bedt om å revidere sin rapport etter hvert som nye medlemsland klarer å oppfylle minimumskriteriene i TSE-forordningen og søker om å få redusert sitt BSE-overvåkingsprogram. Food and Veterinary Office (FVO) vil gjennomføre on the spot-inspeksjoner for å innhente informasjon der det trengs.

Hevingen av alder er minimumskriterier og land kan teste yngre dyr hvis ønskelig.

Status
Rettsaken er vedtatt og er under vurdering i EFTA/EØS-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
17.06.2011
Anvendelsesdato i EU
01.07.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 47, 25.8.2016, p. 921-925
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.02.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
30.03.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
31.03.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
31.03.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
02.04.2012
Anvendes fra i Norge
02.04.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011D0358
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro